III Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Zalesie nr 89/5

                                                                                                            Złotów, dnia 15.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U.z 2016 r. poz.446), art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz.1774 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr.207 poz.2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy nr. XLIX/499/14 z dnia 25 września  2014 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie geodezyjnym  Zalesie.

OGŁASZA

 III Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Zalesie. I przetarg 10.07.2015 r. II przetarg 20.06.2016 r.

  1. Nr ewidencyjny działki – 89/5
  2. Powierzchnia działki – 0,1389 ha
  3. Cena gruntu –  35.928,- zł
  4. Cena wywoławcza –  35.928,- zł
  5. Wadium – 4.000,- zł
  6. Postąpienie –400,- zł

        Działka zapisana jest w KW nr 5431 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie. Księga nie jest obciążona prawami i zastawami osób trzecich.

W miejscowym planie przedmiotowa działka oznaczona jest jako B37 – tereny budownictwa mieszkaniowego. Gmina sprzedaje przedmiotową nieruchomość zgodnie z powierzchnią wynikającą z wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Złotowie. Gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się, że powierzchnia nieruchomości jest inna niż oznaczona w dokumentach.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.

Pouczenie:

Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 18.10.2016 r. do godz.13.00 lub na konto:

                                  91894100060000113720000020

 Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.

Do ceny zakupu należy doliczyć 23 % podatku VAT.

Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości  do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.