II przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – samochodu pożarniczego.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Złotów ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – samochodu pożarniczego.

 

 

1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, w dniu 08 kwietnia 2016 r. , otwarcie ofert o godz. 1115.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego: Firma Agro-Mar Marian Kulpa, Kleszczyna70, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komendantem Gminnym OSP – Romanem Głyżewskim – tel. 728 132 102.

4. Przedmiot sprzedaży: samochód pożarniczy.
   Marka:  KAMAZ
   Wersja:  GCBAM – 6/16
   Nr rejestracyjny:  PAR 5481
   Rok produkcji:  1987,  karosacja na samochód pożarniczy – 1997 r.
   Rodzaj pojazdu:  samochód specjalny – pożarniczy.
   Przebieg pojazdu:  około 90000 km.
   Ciężar własny:  14800 kg.
   Rodzaj kabiny:  dwumodułowa.
   Rodzaj silnika:  z zapłonem samoczynnym.
   Pojemność silnika:  10850 ccm.
   Paliwo: olej napędowy.
   Samochód specjalny pożarniczy przystosowany do przewozu 6 osób.
   Wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 6000 l, skrytki do montażu sprzętu 
   ratowniczo - gaśniczego.
5. Stan techniczny pojazdu:

Stan techniczny dobry. Pojazd był użytkowany przez OSP Kleszczyna, posiada aktualne  badania  techniczne oraz ubezpieczenie OC.

6. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 750,00 zł na rachunek w SBL Złotów nr 91 8941 0006 0000 1137 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy Złotów w godz. od 700 do 1300, w terminie  do dnia: 06 kwietnia 2016 r., z dopiskiem„Wadium samochód Kamaz”.

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu.

7. Cena wywoławcza wynosi 15.000,00 zł (słownie zł: piętnaście tysięcy 00/100).

8. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

1) Ofertę należy przygotować wg wzoru dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy lub na stronie BIP Gminy Złotów: www.bip.gminazlotow.pl, w zakładce oferty sprzedaży mienia komunalnego.

2) Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a/ imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b/ oferowaną cenę ( nie niższą od ceny wywoławczej) i warunki jej zapłaty,

c/oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

3) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

4) Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia kopii dowodu tożsamości.

5) Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

9. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pokój nr 1, w terminie do dnia 08 kwietnia 2016 r. godz. 1100, w zamkniętej kopercie z opisem „ Przetarg samochód KAMAZ”.
2) Oferta jest wiążąca przez okres 21 dni kalendarzowych od terminu składania ofert.

10. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

11. Organizator przetargu informuje że:

a)      warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,

b)      wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,

c)      wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,

d)     wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny,

e)      wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży,

f)       Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 8, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

- o odrzuceniu ofert komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta;

      g)  Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę;

      h)  w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa 

            postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami, 

            informując ich o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

12. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

 obrazek

 

W załączeniu:

1. formularz oferty - Sprzedaż samochodu pożarniczego - II przetarg