Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Krzywa Wieś dz. nr 179.

                                                                                                            Złotów, dnia 07.08.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U.z 2013 r. poz.594), art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2014 poz.518) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr.207 poz.2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy nr. VII.60.2015  z dnia 30 kwietnia  2015 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie geodezyjnym  Krzywa Wieś.

OGŁASZA

  Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Krzywa Wieś.

  1. Nr ewidencyjny działki – 179
  2. Powierzchnia działki – 1,0810 ha
  3. Cena gruntu –  53.935,- zł
  4. Cena wywoławcza –  53.935,- zł
  5. Wadium – 5.400,- zł
  6. Postąpienie – 540,- zł

        Działka zapisana jest w KW nr 2323/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie. Księga nie jest obciążona prawami i zastawami osób trzecich.

W miejscowym planie przedmiotowa działka oznaczona jest jako A8 RL tereny lasów o przeznaczeniu gospodarczym.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września  2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.

Pouczenie:

Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 08.09.2015 r. do godz.13.00  lub na konto:

                                        91894100060000113720000020

 Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.

Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie  komisji przetargowej, że

  1. zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń

Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości  do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.