Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Święta. dz. nr 251/160

                                                                                                  Złotów, dnia 03.01.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. ”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2013 r. poz.594), art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr.207 poz.2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy nr. XXXVI/375/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie geodezyjnym  Święta.

OGŁASZA
  Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Święta.
1. Nr ewidencyjny działki – 251/160
2. Powierzchnia działki – 0,0022 ha
3. Cena gruntu –  833,- zł
4. Cena wywoławcza –  833,- zł
5. Koszty uboczne –  1.337,70 zł  (geodezyjne 1.042,50, wycena 295,20)
6. Nr. Księgi wieczystej – PO1Z/00027099

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego  2014 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.
Pouczenie:
Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 07.02.2014 r. do godz.13.00. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.
Do ceny zakupu należy doliczyć 23 % podatku VAT
Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie na piśmie komisji przetargowej, że:
1. wyraża zgodę na zapłacenie kosztów ubocznych określonym w niniejszym ogłoszeniu,
2. zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń
Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości i kosztów ubocznych do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.