Przetarg nieograniczony publiczny ustny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym wsi Święta. Nr ewidencyjny działki - 726/20

Złotów, dnia 27.03.2014 r.

O G ŁO S Z E N I E

Wójt Gminy Złotów na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ) oraz uchwały Rady Gminy Złotów Nr XLVII/435/10 z dnia 23 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta.

O G Ł A S Z A

Przetarg nieograniczony publiczny ustny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym wsi Święta :

1. Nr ewidencyjny działki – 726/20

2. Powierzchnia działki – 0,1473 ha

3. Cena gruntu – 49.964,- zł

4. Cena wywoławcza – 49.964,- zł

5. Koszty uboczne – 1.095,52 ,- zł

6. Numer Księgi Wieczystej - 28481

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.

Pouczenie : Wadium ustala się w wysokości 10 % ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 25.04.2014 r. do godz. 1300. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.

Do wylicytowanej w przetargu podczas licytacji ceny nabycia działki budowlanej zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Przystępujący do przetargu złożą oświadczenie na piśmie Komisji Przetargowej, że :

1. Wyrażają zgodę na zapłacenie kosztów ubocznych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Zapoznali się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnoszą zastrzeżeń.

Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie dokonanie wpłaty kwoty za nabycie nieruchomości i kosztów ubocznych do dnia ustalonego na zawarcie umowy notarialnej oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.