Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Radawnica o numerze ewidencyjnym 145 o powierzchni 0,16 ha.

                                                                                                 Złotów, dnia 24.09.2013 r.

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ), art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2010 r. Nr.102, poz.651 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. nr.207 poz.2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy Nr. XXI/166/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Radawnica.
OGŁASZA
Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Radawnica o numerze ewidencyjnym 145 o powierzchni 0,16 ha.
1. Nr ewidencyjny działki – 145
2. Powierzchnia działki – 0,16 ha
3. Cena gruntu –  4.140,43,-
4. Cena wywoławcza – 4.140,43,- zł
5. Koszty uboczne – 807,60 (wycena 636,80,- mapy 170,80)
6. Nr. Księgi wieczystej – 5434
Księga wieczysta nie jest obciążona hipoteką, zastawem ani prawami osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie  ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.
Pouczenie:
Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 25.10.2013 r. do godz.13.00. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.
Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie na piśmie komisji przetargowej, że:
1. wyraża zgodę na zapłacenie kosztów ubocznych określonym w niniejszym ogłoszeniu,
2. zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń
Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości i kosztów ubocznych do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.