Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Radawnica o numerze ewidencyjnym 586/23 o powierzchni 0,1146 ha.


                                                                                 Złotów, dnia 21.06.2013 r.

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.), art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2010 r. Nr.102, poz.651 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. nr.207 poz.2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy Nr. XXIV/258/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Radawnica.
OGŁASZA
Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Radawnica o numerze ewidencyjnym 586/23 o powierzchni 0,1146 ha.
1. Nr ewidencyjny działki – 586/23
2. Powierzchnia działki – 0,1146 ha
3. Cena gruntu –  31.653,- zł
4. Cena wywoławcza – 31.653,- zł
5. Koszty uboczne – 814,07 (wycena 246,- mapy 568,07)
6. Nr. Księgi wieczystej – 3957
Księga wieczysta nie jest obciążona hipoteką, zastawem ani prawami osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2013 r. o godz. 1015w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie  ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.
Pouczenie:
Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 23.07.2013 r. do godz.1300. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.
Do ceny zakupu należy doliczyć 23% podatku VAT
Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie na piśmie komisji przetargowej, że:
1. wyraża zgodę na zapłacenie kosztów ubocznych określonym w niniejszym ogłoszeniu,
2. zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń
Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości i kosztów ubocznych do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.