OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informuję, iż w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017r. ­ Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566) wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, w tym za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i jednocześnie nałożono na Wójta obowiązek związany z poborem tej opłaty.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy do ponoszenia tej opłaty zobowiązane są osoby, które doprowadziły do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (czyli powyżej 35 arów) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Aby istniał obowiązek ponoszenia opłaty, wszystkie te warunki musza być spełnione łącznie.

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne zobowiązane są do składania oświadczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że po raz pierwszy za
III kwartał 2018 r., a więc w terminie 1 - 30 października 2018 r.  Kolejny termin przypada na 01-31 stycznia 2019 r. – odpowiednio za I kwartał 2019 r.

Wzór oświadczenia.

Dokumenty do pobrania: