OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA


 

WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

 

 

 

 

 


 

Podmioty korzystającde ze środowiska

w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 201r.

 

 

Zgodnie z prosba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska, informuje wswzystkie podmioty korzystające ze srodowiska na terenie gminy o zmianie numerów rachunków bankowych, na które od dnia 01.12.2012 r. należy przekazywać tzw. "opłaty marszałkowskie"

 

                                          Wójt Gminy

                                          /-/ Piotr Lach

 

 

 

 

Zmiana numerów kont bankowych

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska uprzejmie informuje, że od dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich” prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3.

W związku z powyższym, zmianie ulegają numery rachunków bankowych, na które należy przekazywać: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłatę produktową, opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach, kary pieniężne przewidziane w ustawie o odpadach oraz opłaty za substancje kontrolowane.

 

Wykaz aktualnych rachunków bankowych:

 

1) Opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja, odpady, woda, ścieki)

 

Nr konta:29 1020 4027 0000 1502 1080 9731

 

2) Opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa (ponoszone w przypadku nieosiągania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu)

 

Nr konta:71 1020 4027 0000 1902 1080 9749

 

3) Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach (opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa, środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebrana opłata depozytowa)

 

Nr konta:32 1020 4027 0000 1902 1080 9772

 

4) Kary pieniężne przewidziane w ustawie o odpadach

 

Nr konta:37 1020 4027 0000 1702 1080 9780

 

5) Opłaty za substancje kontrolowane (zubożające warstwę ozonową)

 

Nr konta:30 1020 4027 0000 1002 1080 9764

 

WAŻNE! W opisie każdego przelewu należy podać nazwę Podmiotu, REGON oraz oznaczyć opłatę i okres, którego dotyczy wpłata. Jeśli regulowana jest wpłata po otrzymaniu upomnienia, należy wpisać jego numer oraz wskazać uregulowanie kosztów upomnienia (k. up.). Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tytule przelewu, można posługiwać się skrótami pozwalającymi zidentyfikować rodzaj opłaty:

 

E             - opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Ś             - opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

W            - opłata za pobór wód

O             - opłata za składowanie odpadów

OP          - opłata produktowa

SK          - opłata za substancje kontrolowane

PKE        - opłata za publiczne kampanie edukacyjne

OD          - opłata depozytowa

DOP       - dodatkowa opłata produktowa

KO          - kara pieniężna

BiA         - opłata produktowa za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów

 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: www.umww.pl (zakładka: Obowiązki Podmiotów w zakresie OPŁAT za KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA).

Pod wskazanym adresem znajduje się również program EkoPłatnik,za pośrednictwem którejpodmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ww. wykazy należy przedstawić bez wezwania marszałkowi województwa w terminie wniesienia opłaty, a więc do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Program EkoPłatnik pozwala i jednocześnie ułatwia wywiązywać się Podmiotom z powyższego obowiązku prawnego określonego w art. 286 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U.  z  2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), a tym samym uniknąć sankcji finansowych określonych w ww. ustawie.

 

 

Dokumenty do pobrania: