DOFINANSOWANIE DO BUDOWY STUDNI GŁĘBINOWYCH

 

Wójt Gminy Złotów informuje, że trwa nabór wniosków w trybie ciągłym na dofinansowanie budowy studni głębinowych. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej z budżetu gminy Złotów.

 

Dotacje są udzielane na dofinansowanie budowy studni głębinowych na obszarach, dla których brak jest możliwości podłączenia nieruchomości do istniejącej gminnej sieci wodociągowej i dla których gmina w przyszłości nie przewiduje budowy sieci wodociągowej. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem budowy studni głębinowej i stanowi refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych w związku z budową.

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach budowy studni głębinowej zalicza się: koszty przygotowania dokumentacji technicznej (o ile jest wymagana), koszty dostawy oraz zakupu obiektów oraz materiałów niezbędnych do realizacji operacji, a także koszty montażu i budowy studni.

Wysokość dotacji wynosi 50 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych budowy studni głębinowej lecz nie więcej niż 5.000,00 zł.

O udzieleniu dotacji w danym roku budżetowym decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy oraz wysokość środków zaplanowanych na dotacje w budżecie gminy w danym roku budżetowym. Wnioski zakwalifikowane do udzielenia dotacji przechodzą na kolejny rok budżetowy.

 


WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI