DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Wójt Gminy Złotów informuje, że trwa nabór wniosków w trybie ciągłym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej z budżetu gminy Złotów.

 

Dotacje są udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach gminy, dla których brak jest możliwości przyłączenia posesji do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz na obszarach, dla których gmina w przyszłości nie planuje budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni ścieków i stanowi refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych w związku z budową.

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach budowy oczyszczalni ścieków zalicza się: koszty przygotowania dokumentacji technicznej (kosztorysów, map, projektów, usług geodezyjno-kartograficznych i innych dokumentów bezpośrednio związanych z projektem), koszty dostawy oraz zakupu oczyszczalni ścieków oraz materiałów niezbędnych do realizacji operacji, koszty montażu oczyszczalni oraz koszty sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.”

 

Wysokość dotacji wynosi 50 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych budowy oczyszczalni lecz nie więcej niż 4.000,00 zł.

O udzieleniu dotacji w danym roku budżetowym decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy oraz wysokość środków zaplanowanych na dotacje w budżecie gminy w danym roku budżetowym. Wnioski zakwalifikowane do udzielenia dotacji przechodzą na kolejny rok budżetowy.

 

Do pobrania: wniosek o zawarcie umowy na udzielenie dotacji celowej dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dokumenty do pobrania: