4


Złotów, dnia 04.10.2022 r.

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko – koordynator świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole podstawowej w Górznej

    Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko tj. koordynator świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej w Górznej do dnia 09.09.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta.

OPUBLIKOWANO: 05.10.2022 r.


Złotów, dnia 30.08.2022 r.

ORK.2110.4.2022                                                                            

OFERTA PRACY

KOORDYNATOR ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRZNEJ

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na stanowisko koordynatora świetlicy socjoterapeutycznej

1.         Warunki zatrudnienia:

a)         miejsce pracy: świetlica w Szkole Podstawowej w Górznej,

b)        forma zatrudnienia: umowa zlecenie,

c)        wymiar zatrudnienia: 30 godzin miesięcznie,

d)        praca w godzinach: od 12.30 do 15.15 (w wybrane dni),

e)         wysokość wynagrodzenia: 1 756,50 zł brutto

f)         proponowany termin rozpoczęcia pracy: 12.09.2022 r.

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna
 • Niekaralność.
 • Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
 • Prawo jazdy kat. B.

b) dodatkowe:

 • Wysoka kultura osobista.
 • Rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 • Umiejętność pracy z dziećmi.

 

 3. Zakres zadań:

a) organizowanie dzieciom czasu wolnego oraz sprawowanie nad nimi opieki podczas zajęć prowadzonych w świetlicy,

b) korygowanie zaburzonych zachowań wśród dzieci oraz wspieranie ich rozwoju,

c) pomoc w nauce,

d) stała współpraca z rodzicami/ opiekunami dzieci,

e) rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,

f) prowadzenie dziennika zajęć,

g) dożywianie dzieci.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • kopię dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był karany,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7 77 – 400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „Dotyczy oferty pracy na stanowisko koordynatora świetlicy socjoterapeutycznej” w terminie do dnia 09.09.2022 roku. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o stanowisko. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów. O ewentualnym terminie i miejscu  rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zlotów (http://www.bip.gminazlotow.pl/)

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów siedziba: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres  aktualnej i przyszłych rekrutacji / przez okres wyznaczony przez Administratora,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.