3

                                                                                                                                     Złotów, dnia 24.05.2022 r.

ORK.2110.3.2022

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE (NA CZAS ZASTĘPSTWA) STANOWISKO URZĘDNICZE

 

   1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów

   2. Stanowisko pracy: podinspektor ds. budownictwa, inwestycji, publicznej infrastruktury     

      oświetleniowej oraz mienia komunalnego.

   3. Termin składania dokumentów: 07.06.2022 r.

   4. Ilość etatów: 1 etat

   5. Rodzaj umowy: na czas zastępstwa

   6. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar

   7. Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów

   8. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2022 r.

   9. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

a)       wykształcenie wyższe  - preferowane z zakresu  architektury, budownictwa, geodezji, architektury krajobrazu,

b)      obywatelstwo polskie,

c)       pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,

f)        dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

g)       nieposzlakowana opinia,

h)      znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,  prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, o pracownikach samorządowych,  
o dostępie do informacji publicznej, prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

   10. Wymagania dodatkowe:

a)       umiejętność współpracy w zespole i sprawnej organizacji własnej pracy

b)      umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

c)       rzetelność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i komunikatywność,

d)      wysoka kultura osobista,

e)      uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

f)        odporność na stres,

g)       umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych.

 11. Zakres zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym użytkowaniem obiektów użyteczności publicznej, w szczególności sal wiejskich. 

2. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją urządzeń grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych w budynkach komunalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Złotów.

3. Sporządzenie umów dotyczących wykonywania okresowej kontroli stanu technicznego oraz czyszczenia przewodów dymowych i wentylacyjnych.

4. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie oddania w dzierżawę, sporządzanie umów dzierżawy sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych w tym deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz prowadzenie spraw związanych z przejęciem lub wykupem wymienionych sieci.

5. Przy współpracy ze stanowiskiem ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i stanowiskiem ds. budownictwa przygotowanie projektu i opracowanie programu zabezpieczenia energetycznego gminy.

6. Realizacja zadań z zakresu modernizacji, wymiany i budowy oświetlenia ulicznego i drogowego, zapewnienie prawidłowości eksploatacji, konserwacji i usuwania usterek oraz rozliczanie kosztów dystrybucji i zużycia energii.  

7. Prowadzenie w miarę potrzeb działań mających na celu zapewnienie dostawy energii elektrycznej do nieruchomości stanowiących własność gminy.

8. Przygotowanie wskazanych inwestycji i remontów do realizacji w tym: zlecanie dokumentacji, określanie zakresu rzeczowego remontów obiektów tak w zakresie dokumentacji jak i realizacji.

9. Prowadzenie wskazanych inwestycji i remontów pod względem formalnym i merytorycznym, współpraca z wykonawcami, opisywanie faktur i rachunków.

10. Prowadzenie ksiąg obiektów na budynki i budowle stanowiące własność gminy z wyłączeniem dróg, mostów i przepustów.

11. Zgłaszanie potrzeb inwestycyjno – remontowych.

12. Realizacja zadań koordynatora programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

13. Rozliczanie inwestycji i remontów.

14. Przygotowywanie samodzielnie lub  wspólnie z wybranymi projektantami niezbędnej dokumentacji do udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie inwestycji gminnych.

15. Udzielanie merytorycznej pomocy projektantom w zakresie uzyskiwania zgód od właścicieli gruntu na wejście z realizacją inwestycji na dany teren.

16. Udział w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych na terenie gminy.

17. Kompletowanie dokumentacji po dokonaniu końcowego odbioru technicznego realizowanych inwestycji w celu przejęcia na stan środka trwałego do ewidencji księgowej oraz przekazywanie w dzierżawę, użyczenie lub użytkowanie do dalszej eksploatacji nowo wybudowanych inwestycji infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, wodociągowej, telefoniczno – internetowej i gazowej ustalonym podmiotom w tym: bieżące przekazywanie wraz z niezbędną dokumentacją wybudowanych sieci wodociągowych wraz  z hydroforniami oraz sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przepompowniami i oczyszczalniami ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o.

18. Gromadzenie oraz przekazywanie akt do archiwum zakładowego zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.

19. Zastępstwo pracownika na stanowisku ds. budownictwa i inwestycji.

20. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych.

21. Wykonywanie zadań zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy.

12. Informacja o warunkach pracy:                 

a)  budynek administracyjny w części piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze,

b)      pełny wymiar czasu pracy (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),

c)       praca jednozmianowa w systemie czasu pracy od godz. 700 do godz. 1500,

d)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e)      wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników,

f)        narzędzia pracy: komputer, drukarka i sprzęt biurowy,

g)       bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentem.

13. Wymagane dokumenty:

a)    CV – życiorys (podać kontaktowy numer telefonu),

b)      list motywacyjny,

c)       kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

d)      inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

e)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

f)        wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g)       oświadczenie o niekaralności,

h)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego   stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność,

i)        zgoda kandydata ubiegającego się o pracę w Urzędzie Gminy Złotów na przetwarzanie danych osobowych,

j)        potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru kandydatów na wolne stanowisko

       

W/w dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane, dokumenty w naborze muszą być sporządzone w języku polskim, kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej

 

         Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Złotów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2022 r. wyniósł powyżej 6%.

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77–400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. budownictwa, inwestycji, publicznej infrastruktury oświetleniowej oraz mienia komunalnego” w terminie do dnia 07.06.2022 r. do godz. 15.00 Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o w/w stanowisko.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

            Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazlotow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów. Kandydaci zakwalifikowani po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów do II etapu naboru, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz przez umieszczenie wykazu osób zakwalifikowanych na stronie biuletynu – BIP w zakładce nabór na wolne stanowisko. Termin II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony i podany telefonicznie

     Informacje dodatkowe:

1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Złotów.

2. I etap naboru polegać będzie na analizie formalnej dokumentów.

3. II etap naboru polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia, pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów w ciągu 3 miesięcy od dnia upublicznienia informacji o wyniku naboru na stronie www.bip.gminazlotow.pl zostaną zniszczone po upływie w/w okresu.


6. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Paweł Michalski Zastępca Wójta Gminy tel. (67) 263-53-05 wew. 111

opublikowano 2022-05-24