5. OFERTA PRACY NA STANOWISKO ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO

Złotów, dnia 13.10.2021 r.

ORK.2110.3.2021                                                                                         

 

OFERTA PRACY

NA STANOWISKO ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO

1. Warunki zatrudnienia:

a)         miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów

b)         nazwa stanowiska: robotnik gospodarczy

c)         ilość wolnych etatów: 2

d)        forma zatrudnienia: umowa o pracę,

e)        wymiar zatrudnienia: pełny etat,

f)         praca od poniedziałku do piątku godz. od 7:00 do godz. 15:00

g)         termin składania dokumentów: 25.10.2021 r.

h)         proponowany termin zatrudnienia: listopad 2021 r.

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie podstawowe, mile widziane średnie i wyższe.
 • Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

b) dodatkowe:

 • Wysoka kultura osobista.
 • Rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dodatkowym atutem będzie prawo jazdy kat. B, T, uprawnienia elektryczne, uprawnienia do obsługi pilarek łańcuchowych, uprawnienia do obsługi pieca C.O.

3. Zakres zadań:

 1. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji powierzonych pojazdów służbowych.
 2. Bieżące prowadzenie kart drogowych stanowiących ewidencję wyjazdów służbowych.
 3. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
 4. Wykonywanie prac porządkowych i gospodarczych na terenie gminnych obiektów użyteczności publicznej.
 5. Wykonywanie drobnych prac budowlanych, napraw i remontów pomieszczeń oraz budynków użyteczności publicznej nie wymagających odrębnych kwalifikacji i uprawnień.
 6. Budowa i remonty infrastruktury gminnej tj. chodników, ogrodzeń, placów itp.
 7. Wykaszanie traw oraz wycinanie krzewów i przycinanie zadrzewień w pasach drogowych gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szczególności na skrzyżowaniach i wyjazdach.
 8. Wykaszanie traw na gminnych terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz prowadzenie bieżącej pielęgnacji.
 9. Prace konserwacyjne świetlic wiejskich.
 10. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji i obsługi sprzętu tj. kosiarki, piły oraz innych sprzętów elektromechanicznych będących na stanie gminy.
 11. Konserwacja i naprawa mebli i wyposażenia.
 12. Obsługa systemów ogrzewania.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopia świadectw/a pracy;
 • kopia dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko robotnika gospodarczego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie pok. nr 1 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Złotów. ul. Leśna 7, 77-400 Złotów z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego” do dnia 25.10.2021 r. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o ww. stanowisko pracy. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

Po dokonaniu wyboru na ww. stanowisko pracy, wyłoniony kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złotów (http://www.bip.gminazlotow.pl/)

 

Wójt Gminy Złotów

inż. Piotr Lach

 

dokumenty do pobrania   


Urząd Gminy Złotów

ul. Leśna 7

77-400 Złotów

   Złotów, dnia 28.10.2021 r.

ORK.2110.3.2021

 

 

I N F O R MA C J A

o wyniku naboru na stanowisko robotnika gospodarczego

 

 

         Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko pracy wpłynęła jedna oferta, która spełniła warunki zawarte w ogłoszeniu.

W związku z powyższym zatrudniony zostanie Pan Karol Przeorski zam. Dzierzążenko.

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy Złotów

                                                                                                                   inż. Piotr Lach