ZARZĄDZENIE NR 9.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. oświaty szkolnej i przedszkolnej w Ur

                                       Zarządzenie Nr 9.2017

                                   Wójta  Gminy  Złotów

                                                  z dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. oświaty szkolnej i przedszkolnej w Urzędzie Gminy Złotów.

           

         Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych   (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)  w związku z § 4 ust. 2 Regulaminu naboru pracowników w Urzędzie Gminy Złotów zarządzam, co następuje:

      § 1. Powołuję Komisję rekrutacyjną w składzie:

             1. Ryszard Wiński – przewodniczący komisji,

             2. Longin Tomasz – sekretarz komisji,

             3. Danuta Szczotka – członek komisji,    

             4. Jan Bulawa – członek komisji. 

      § 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie naboru i dokonanie wyboru kandydata, na stanowisko Inspektora ds. oświaty szkolnej i przedszkolnej.

      § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.