Nabór podinspektor ds. księgowości podatkowej

Złotów, dnia 21.11.2019 r.

ORK.2110.11.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów
2. Stanowisko pracy: podinspektor ds. księgowości podatkowej
3. Termin składania dokumentów: 03.12.2019 r.
4. Ilość etatów: 1 etat
5. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar
6. Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów
7. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: II połowa stycznia 2020 r.
8. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek ekonomia lub administracja,
b) minimum dwuletni staż pracy,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,
g) dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
h) nieposzlakowana opinia,
i) znajomość regulacji prawnych: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości; ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
9. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność sprawnej organizacji pracy,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
d) rzetelność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i komunikatywność,
e) wysoka kultura osobista,
f) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,
g) odporność na stres,
h) umiejętność stasowania i interpretacji przepisów prawnych.
10. Zakres zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie ewidencji analitycznej faktur dotyczących zakupu towarów, robót i usług.
2. Prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów z tytułu podatków.
3. Przygotowanie cząstkowych sprawozdań jednostkowych Urzędu: Rb-27S. Rb-N, Rb-PDP.
4. Prowadzenie rozliczeń z Izbą Rolniczą.
5. Kontrola terminowości wpłat przez podatników i inkasentów, dokonywanie rozliczeń inkasentów z pobranych podatków.
6. Prowadzenie imiennych kart kontowych z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za zajęcie pasa drogowego.
7. Podejmowanie czynności związanych z windykacja zaległości, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i ich bieżąca aktualizacja.
8. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
9. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności, poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
11. Informacja o warunkach pracy:

a) budynek administracyjny w części piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze,
b) pełny wymiar czasu pracy (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),
c) praca jednozmianowa w systemie czasu pracy od godz. 700 do godz. 1500,
d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
e) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników,
f) narzędzia pracy: komputer, drukarka i sprzęt biurowy,
g) bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentem.

12. Wymagane dokumenty:
a) CV – życiorys (podać kontaktowy numer telefonu),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
d) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy,a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
f) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
i) zgoda kandydata ubiegającego się o pracę w Urzędzie Gminy Złotów na przetwarzanie danych osobowych,
j) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru kandydatów na wolne stanowisko

W/w dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane, dokumenty w naborze muszą być sporządzone w języku polskim, kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Złotów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu wyniósł poniżej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77–400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej” w terminie do dnia 03.12.2019 roku.
Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o w/w stanowisko.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pokój nr 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (67) 263-53-05 wew. 15 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Zakładce Urzędu Gminy/Nabór pracowników (www.bip.gminazlotow.pl).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazlotow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów. Kandydaci zakwalifikowani po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów do II etapu naboru, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz przez umieszczenie wykazu osób zakwalifikowanych na stronie biuletynu – BIP
w zakładce nabór na wolne stanowisko. Termin II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony i podany telefonicznie.

Informacje dodatkowe:
1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Złotów.
2. I etap naboru polegać będzie na analizie formalnej dokumentów.
3. II etap naboru polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia, pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów w ciągu 3 miesięcy od dnia upublicznienia informacji o wyniku naboru na stronie www.bip.gminazlotow.pl zostaną zniszczone po upływie w/w okresu.
6. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.
7. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informacje o niekaralności.
8. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Paweł Michalski Zastępca Wójta Gminy tel. (67) 263-53-05 wew. 15

 


                                                                                                                              Wójt Gminy Złotów
                                                                                                                                  Piotr Lach

 

 

 DO POBRANIA

  1. KLAUZULA INFORMACYJNA
  2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ.

 


 

Złotów, dnia 05.12.2019 r.

ORK.2110.11.2019

Informacja z I etapu naboru – ocena formalna
podinspektor ds. księgowości podatkowej


W dniu 05.12.2019 r. Komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr WG.120.67.2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. dokonała otwarcia i oceny formalnej ofert złożonych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektor ds. księgowości podatkowej.

Po otwarciu i dokonaniu oceny formalnej Komisja stwierdza, że:
1. Liczba nadesłanych ofert w konkursie: 8
2. Liczba ofert spełniających wymagania formalne: 3
3. Imię i nazwisko:

1. Zofia Witkowska
2. Patrycja Gbur
3. Ewa Radzikowska

W/w osoby zostają zakwalifikowane do II etapu naboru tj. rozmowa kwalifikacyjna.

 


Przewodniczący Komisji
Paweł Michalski


 Złotów, dnia 10.12.2019 r.

 

ORK.2112.11.2019

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Złotów
podinspektor ds. księgowości podatkowej

Wójt Gminy Złotów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:
Pani Ewa Radzikowska zam. Górzna

Uzasadnienie dokonanego wyboru na ww. stanowisko pracy:
Pani Ewa Radzikowska spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej została najwyżej oceniona przez komisję. Udokumentowane predyspozycje i umiejętności oraz wykazana wiedza wskazują, iż sprostała wymaganiom stanowiska objętego naborem.Wójt Gminy Złotów
Piotr Lach