Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Złotów.

Złotów, dnia 04.12. 2018 r.

 

 I N F O R MA C J A

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 w Urzędzie Gminy w Złotowie

Inspektor ds. gospodarki  nieruchomościami,  rolnictwa,  gospodarki  wodnej  i melioracji, publicznej  infrastruktury  oświetleniowej  dróg,  ulic  i  placów  oraz  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi.

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani  Ewa Pulit zamieszkała w Górznej.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru na ww. stanowisko pracy:

         W drugim etapie naboru brała udział jedna kandydatka. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w dniu 03.12.2018 r. Komisja ds. naboru wybrała na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds.  gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, gospodarki wodnej i melioracji, publicznej infrastruktury oświetleniowej dróg, ulic i placów oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy w Złotowie Panią Ewę Pulit..

         Kandydatka spełnia wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, wykazała się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dobrą znajomością wymaganej wiedzy z zakresu wymaganych przepisów prawa oraz posiada siedmioletni staż pracy w Urzędzie Gminy na stanowisku pomocy administracyjnej i na pełnionym zastępstwie etatu urzędniczego. Posiadana wiedza i doświadczenie gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Kandydatka  uzyskała rekomendację Komisji ds. naboru do zatrudnienia na oferowanym w naborze stanowisku.

 

                                                                    

Wójt Gminy Złotów

inż. Piotr Lach

opublikowano 2018-12-04

 


 Złotów, dnia 26.11.2018 r.

 

 LISTA   KANDYDATÓW

spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, gospodarki wodnej i melioracji, publicznej infrastruktury oświetleniowej dróg, ulic i placów oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Informujemy, że w wyniku dokonania w I etapie analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych złożonych w terminie do dnia 23.11.2018 r. do godz. 1500 przez pięciu kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na w/w stanowisko pracy, do następnego etapu kwalifikacyjnego zakwalifikowała się niżej wymieniona osoba, która spełniła wszystkie wymogi formalne określone jako obowiązkowe w ogłoszeniu:

Imię i nazwisko                                                    Miejsce zamieszkania

Ewa Pulit                                                               Górzna

 

Negatywna ocena formalna złożonych dokumentów dotyczy 4 osób.

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji:

                                                                                               Ryszard Wiński

opublikowano 2018-11-27


 

                                                                                                       Złotów, dnia 13.11.2018 r.

                  

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Złotów.

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

 2. Stanowisko pracy: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, gospodarki wodnej i melioracji, publicznej infrastruktury oświetleniowej dróg, ulic i placów oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 3. Termin składania dokumentów: 23.11.2018 r.

 4.  Ilość etatów: 1 etat

 5.  Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy 40 godz. tygodniowo.

 6. Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

 7. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2019 r.

 8. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) wykształcenie wyższe,

2) posiadanie minimum trzyletniego stażu pracy w administracji publicznej,

3) obywatelstwo polskie,

4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na oferowanym stanowisku,

7) dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

8) nieposzlakowana opinia,

9) znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy Prawo Wodne, ustawy Prawo Energetyczne i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.  Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

2) umiejętność pracy w zespole,

3) umiejętność analizowania problemów i poprawnego wyciągania wniosków,                                                                                

4) rzetelność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność i komunikatywność,

5) wysoka kultura osobista,

6) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

7) odporność psychiczna na czynniki zewnętrzne związane z obsługą interesantów.

10.  Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi oraz rolnymi a w szczególności ich sprzedażą, zamianą, użytkowaniem wieczystym, najmem, dzierżawą, użyczeniem, trwałym zarządem oraz przekazywaniem na cele szczególne,

2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dotyczących gospodarki nieruchomościami,

3) organizowanie przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

4) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy, komunalizacją gruntów, zamianą gruntów pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi,

5) przygotowywanie projektów decyzji Wójta Gminy w sprawie ustanawiania trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych przekazywanych gminnym jednostkom organizacyjnym oraz sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych,

6) opracowanie gminnego zasobu nieruchomości na okres 3 lat i zasad gospodarowania nim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz prowadzenie bieżącej analizy zasobu,

7) pełna realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a w szczególności przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zrzeczenia się prawa pierwokupu,

8) przygotowanie pełnej dokumentacji umożliwiającej gminie występowanie z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne przekazywanie gruntów niezabudowanych, zabudowanych, dróg, placów lub sieci infrastrukturalnej niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy,

9) koordynowanie procedur związanych z rozgraniczeniem geodezyjnym nieruchomości,

10) prowadzenie spraw związanych ze szkodami w rolnictwie w tym informowanie rolników o działaniach w tym zakresie, przyjmowania wniosków i sporządzanie protokołów strat oraz udział w komisji Wojewody ds. szacowania strat,

11) realizacja zapisów ustawy Prawo Wodne w zakresie zadań   dla samorządu gminnego w tym urządzania i utrzymania kąpielisk oraz miejsc okazjonalnych do kąpieli,

12) utrzymywanie stałej współpracy ze Spółkami Wodno – Melioracyjnymi oraz Nadzorem Wodnym Wód Polskich poprzez udział w zebraniach i komisyjnych odbiorach robót melioracyjnych mających na celu poprawę stosunków wilgotnościowych gleby oraz zapewnienie drożności działania systemów melioracyjnych i cieków wodnych,

13) przyjmowanie wniosków składanych przez Spółki Wodno - Melioracyjne o udzielenie dotacji z budżetu gminy na działalność statutową, przygotowanie projektu regulaminu i uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji, udział w przydzielaniu i rozliczaniu dotacji,

14) koordynowanie gminnym zespołem kryzysowym działań z zakresu zagrożenia powodziowego,

15) przy współpracy ze stanowiskiem ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i stanowiskiem ds. budownictwa przygotowanie projektu i opracowanie programu zabezpieczenia energetycznego gminy,

16) realizacja zadań z zakresu modernizacji, wymiany i budowy oświetlenia ulicznego i drogowego, zapewnienie prawidłowości eksploatacji, konserwacji i usuwania usterek oraz rozliczanie kosztów dystrybucji i zużycia energii,  

17) prowadzenie w miarę potrzeb działań mających na celu zapewnienie dostawy energii elektrycznej do nieruchomości stanowiących własność gminy,

18) przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,

19) prowadzenie spraw wynikających z programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym między innymi przyjmowanie ofert w celu przekazania Komisji powołanej do rozpatrzenia propozycji przydzielenia dotacji,

20) współudział ze stanowiskiem ds. księgowości budżetowej w rozliczeniu dotacji udzielonych w konkursie ofert podmiotom uprawnionym oraz sporządzenie rocznego szczegółowego sprawozdania dla Rady Gminy z realizacji zadań publicznych wykonanych w oparciu o przyznane dotacje w ramach pożytku publicznego i wolontariatu.

 

11. Informacja o warunkach pracy:                 

 

a)  budynek administracyjny w części piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze, biuro z wyodrębnionymi dwoma stanowiskami pracy,

b)  pełny wymiar czasu pracy ( 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),

c)  praca jednozmianowa w systemie czasu pracy od godz. 700 do godz. 1500,

d) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

e) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników,

f)  narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka i sprzęt biurowy,

g)  bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentem,

12.Wymagane dokumenty:

a)  CV – życiorys ( podać kontaktowy numer telefonu),

b)  list motywacyjny,

c)  kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

d) inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

e)  kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

f)  wypełniony kwestionariusz osobowy,

g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność,

i) własnoręcznie podpisaną klauzulę zgody o treści: „ Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, gospodarki wodnej i melioracji, publicznej infrastruktury oświetleniowej dróg, ulic i placów oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Złotów.

j) wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej,         

k) wszystkie dokumenty przedkładane w naborze muszą być sporządzone w języku polskim,

l) wszystkie kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Złotów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu październiku 2018 r. wyniósł mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7 77 – 400 Złotów, pokój nr 1 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, gospodarki wodnej i melioracji,  publicznej infrastruktury oświetleniowej dróg, ulic i placów oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi „ w terminie do dnia 23 listopada 2018 roku. Kopertę należy opatrzyć danymi kandydata ubiegającego się o stanowisko. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pokój nr 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (67) 263 2537 wew. 15 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Zakładce Urzędu Gminy/Nabór pracowników (www.bip.gminazlotow.pl).                                                                                        

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminazlotow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotów. Kandydaci zakwalifikowani po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów do II etapu naboru, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz przez umieszczenie wykazu osób zakwalifikowanych na stronie biuletynu – BIP w Zakładce Urząd gminy/ nabór pracowników. Termin II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony i podany telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Złotów.

3. I etap naboru polegać będzie na analizie formalnej dokumentów.

4. II etap naboru polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

7. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

8. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

9. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informacje o niekaralności.

10.Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Ryszard Wiński Zastępca Wójta Gminy – tel. (67) 263-25-37 wew. 14 lub 605-148-863.

  

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, siedziba: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres  aktualnej i przyszłych rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Zarządzenie Nr 42.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, gospodarki wodnej i melioracji, publicznej infrastruktury oświetleniowej dróg, ulic i placów oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.