Nabór na stanowisko - robotnik gospodarczy

Złotów, dnia 30 kwietnia 2018 r.

ORK.210.1.2018                                                                                         

 

NABÓR NA STANOWISKO

ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO

NA TERENIE GMINY ZŁOTÓW 

 

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na stanowisko robotnika gospodarczego

1.         Warunki zatrudnienia:

a)         miejsce pracy Urząd Gminy Złotów, obszar wykonywanej pracy teren Gminy Złotów,

b)        forma zatrudnienia umowa zlecenie,

c)        wymiar zatrudnienia pełny etat,

d)        praca od poniedziałku do piątku , od godz. 7.00-15:00

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie podstawowe, mile widziane średnie.
 • Niekaralność.
 • Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
 • Prawo jazdy kat. B.

b) dodatkowe:

 • Wysoka kultura osobista.
 • Rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dodatkowym atutem będzie: prawo jazdy kat. C1, T, uprawnienia elektryczne, aktualne badania wysokościowe, uprawnienia do obsługi pilarek łańcuchowych, uprawnienia do obsługi pieca C.O.

 

 

 

3. Zakres zadań:

a) wykonywanie prac gospodarczych, porządkowych, remontowych i budowlanych na terenach i obiektach należących do Gminy Zlotów,

b) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni w tym obsługa kosiarki typu rider, kosy spalinowej, pilarki itp.,

c) kierowanie samochodem należącym do Gminy Złotów,

d) wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach zakresu czynności,

e) dbanie o powierzone mienie,

4. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopię świadectwa pracy;
 • kopię dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był karany
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko robotnika gospodarczego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 11 maja 2018 r. do godz.11:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem oferta pracy robotnik gospodarczy w Gminie Złotów ,

ul. Leśna 7, 77-400 Zlotów.

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów. O ewentualnym terminie i miejscu  rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zlotów ( http://www.bip.gminazlotow.pl/)


Złotów, dnia 14.05.2018 r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

o wynikach naboru na wolne stanowisko - robotnik gospodarczy

 

 

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko tj. Robotnik gospodarczy do dnia 11.05.2018 r. do godz. 11.00 wpłynęły dwie oferty spośród których został wybrany Pan Ryszard Brząkała zam. w Skic.

 

opublikowano 2018-05-21