Nabór Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Złotów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Złotów

Zarządzenie Nr  WG.120.26.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi Rady Gminy i jej organów.

 

Złotów, dnia 28.05.2019 r.

 


Informacja z I etapu naboru – ocena formalna
inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów

 


W dniu 28.05.2019 r. Komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr WG.120.26.2019 z dnia 16 maja 2019 r. dokonała otwarcia i oceny formalnej ofert złożonych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów.

 

Po otwarciu ofert i dokonaniu oceny formalnej Komisja stwierdza, że:
1. Liczba nadesłanych ofert w konkursie: 2 (dwie)
2. Liczba ofert spełniających wymagania formalne: 2 (dwie)
1. Imię i nazwisko: Magdalena Borsich, miejsce zamieszkania: Święta
2. Imię i nazwisko: Tomasz Stoltmann, miejsce zamieszkania: Sikorz
3. Liczba ofert niespełniających wymagań formalnych: 0 (zero)

 

W/w osoby spełniające wymagania formalne zostają zakwalifikowane do II etapu naboru tj. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zastępca Wójta
Paweł Michalski
………………………………………..
(Przewodniczący Komisji)

  opublikowano 2019-05-29  Złotów, dnia 30.05.2019 r.


I N F O R MA C J A
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Złotów

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Magdalena Borsich zam. Święta

Uzasadnienie dokonanego wyboru na ww. stanowisko pracy:
Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr WG.120.26.2019 z dnia 16 maja 2019 r. stwierdza, że 2 kandydatów spełniło wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu o naborze.
Jeden z kandydatów, który spełniał wymogi formalne wycofał się z naboru na w/w stanowisko. Do dalszego etapu naboru, jakim była rozmowa kwalifikacyjna przystąpiła
1 kandydatka, która uzyskała wynik pozytywny.
Kandydatka spełnia wymogi formalne postawione w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy, posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności do pracy na stanowisku inspektora ds. obsługi Rady Gminy i jej organów w Urzędzie Gminy Złotów.


Wójt Gminy Złotów
Piotr Lach

 opublikowano 2019-05-30