ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1.Oświadczenie autora Prognozy Oddziaływania na Środowisko

2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko do zmiany SUiKZP Gminy Złotów

3. Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów

    Załącznik 1 - do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów - kierunki

    Załącznik 2 - infrastruktura

    Załącznik 3 - schemat dróg

    Załącznik 4 - własność gruntów

    Załącznik 5 - uwarunkowania 1

    Załącznik 6 - uwarunkowania 2

 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów