1

 

 

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit

 

opublikowano 2022-04-27

 


PROJEKT II wyłożenie-Miejscowy Plan Zaospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów w obrębie Blękwit

Prognoza Oddziaływania na Środowisko - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

RYSUNEK A

RYSUNEK B

RYSUNEK C

Opublikowano: 04.05.2022 r.

 


Złotów, dnia 15.02.2022 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), w związku z uchwałą Nr X.108.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.02.2022 r. do 18.03.2022 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Złotów http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ssi.html - zakładka MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Projekt z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.03.2022 r. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach od 1000 do 1200.
Każdy ma prawo do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję,
że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, prognozy i ww. postępowania.
Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy. Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 18.04.2022 r., na adres:
Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP


                                                                                       Wójt Gminy Złotów
                                                                                          /-/ Piotr Lach

 

1. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit

2. Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów. w rejonie wsi Blękwit.

3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit - tekst

4. Załączniki graficzne:

MPZP_Blękwit_rys_A

MPZP-Blękwit_rys_B

MPZP_Blękwit_rys_C


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.
2) Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.
3) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
4) Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5) Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami).
7) Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.
8) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

 opublikowano 2022-02-16