ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kamień” realizowane jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku 787 m i szerokości 4,5 m, będzie ona polegała na mechanicznym uzupełnieniu, wyrównaniu i zagęszczeniu podbudowy poboczy z kruszywa łamanego. Następnie wykonana zostanie nakładka na odcinkach poboczy z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm. Kolejnym krokiem będzie wykonanie na całym odcinku drogi warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu. Przewiduje się ponadto dostosowanie istniejących zjazdów do parametrów drogi. Inwestycja nie wykracza poza istniejący pas drogowy. Sposób odprowadzenia wód opadowych nie zmieni się. Przedmiotowa droga spełnia parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i uch usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), tj. m.in. nieograniczona dostępność, kategoria drogi D (dojazdowa), jednojezdniowa o szerokości jednego pasa ruchu 2,25 m, o dopuszczonej jednej prędkości na terenie zabudowanym: 30 km/h.

DOFINANSOWANIE:   314 684,48 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:         629 368,97 zł

#RządowyFunduszRozwojuDróg