Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

 

 


Informujemy, że na chwile obecną jesteśmy na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego. 

Poinformujemy Państwa o kolejnych etapach działań.

 


Laptopy w ramach projektu Granty PPGR.

509 laptopów o łącznej wartości 1 308 130 zł ma trafić do dzieci i młodzieży z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Złotów. Gmina Złotów otrzymała akceptację złożonego wniosku. 

      Konkurs Grantowy

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 


Gmina Złotów  ogłasza nabór  wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”


Cel projektu -  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: wnioski należy składać w urzędzie Gminy Złotów do dnia:

 25 października 2021 r. w godzinach od 7.00 do 15.00

TELEFON KONTAKTOWY 67-263-53-05 wewnętrzny 140

W Urzędzie Gminy Złotów w sali sesyjnej, pokój nr 7

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a)      dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b)      dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,

c)      dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

a)       sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

b)       ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,

c)       usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

  • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
  • zgodnie z zapisami umowy komputery zostana przekazane na własność,
  • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
  • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

 

Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO –
oświadczenie opiekuna prawnego

Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
oświadczenie ucznia

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - druk

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacji o Programie można uzyskać w Urzędzie Gminy Złotów,

77-400 Złotów ul Leśna 7. tel: 67-263-53-05 wewnętrzny 127

TELEFON KONTAKTOWY 67-263-53-05 wewnętrzny 140

W Urzędzie Gminy Złotów w sali sesyjnej, pokój nr 7