Aktualności

 

 

 

 


 

 


 

Urząd Gminy w Złotowie informuje o otwarciu konta bankowego w celu pomocy zebrania środków na odbudowę domu po pożarze, który miał miejsce w dniu 12.02.2021 r. w Dzierzążenku. Poddasze uległo spaleniu, a dolna część budynku została zalana i nie nadaje się obecnie do zamieszkania.
Konto, na które można wpłacać środki:
 
11 8941 0006 0000 1137 2000 0490
 
Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
 
 

 


 

PROŚBA O POMOC DLA POGORZELCÓW Z BUNTOWA

Rankiem 17 stycznia doszło do pożaru w Buntowie, w skutek czego spłonęła znaczna część budynku. Rodzina poszkodowanych uruchomiła zbiórkę, w której możemy pomóc w odbudowie.

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/buntowo?fbclid=IwAR1PBV7uWG95kdG2ONCFvRkMS_txAk6-8PMnEygIAF9ehYApZrSB56FKdDM

 

 

 


 

PRZEDŁUZENIE TERMINU NABORU

 

Uprzejmie informuję, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Dnia 01 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Piotr Lach – Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Złotów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 01.02.2021 r. do dnia 09.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy w Złotowie. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrzazobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji
  e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych  do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym
  z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 2. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 3. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
 • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
 • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać
z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
(druk do pobrania), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail,
  6. oświadczenie o:
   1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
   3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
   4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: urzad@gminazlotow.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
  2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej
  3.  nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
  4. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
  5. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
  6. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  7. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Złotowie przy ul. Leśnej 7 – nr tel. 67 263-53-05,
   e-mail: urzad@gminazlotow.pl

             Gminny Komisarz Spisowy
               Wójt Gminy Złotów
            inż. Piotr Lach

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  I.     Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Złotów.

 1. II.     Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@gminazlotow.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. III.     Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 1. IV.     Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych
i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. V.     Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

 1. VI.     Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

- sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych,

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. VII.     Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

VIII.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

DO POBRANIA ->FORMULARZ – oferta kandydata na rachmistrza spisowego


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2021

ZARZĄDZENIE Nr 4.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZARZĄDZENIE Nr 3.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZGŁOSZENIE OSOBY DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2021

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

 


Nabór na rachmistrzów spisowych w związku z organizowanym w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

 

 


 

Transport na szczepienia przeciw COVID-19

 

Gmina Złotów pomoże w transporcie seniorów i osób niepełnosprawnych na szczepienia przeciw COVID-19

W Urzędzie Gminy Złotów specjalnie dla seniorów i osób niepełnosprawnych, mających problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień uruchomiliśmy dedykowany telefon kontaktowy, pod którym można zapisać się na transport na szczepienie przeciw COVID-19.

Kto może się zgłosić?

- osoba, która ma już wyznaczony termin szczepienia,

- osoba, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R, N lub odpowiednio pierwszą grupę z w/w schorzeniami,

- osoba, która ma trudność z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze mające problem z samodzielnym dotarciem)

Gdzie się zgłosić, by umówić transport?

Dzwoniąc pod numer 531-117-940 lub 67-263-53-05 wew. 123 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Przypominamy że, od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia. Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia.

Zarejestrować się na szczepienie można w następujący sposób:

- za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod numerem 989;

- poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl);

- osobiście w placówce POZ.

Najważniejsze informacje dotyczące programu szczepień dostępne są na stronie gov.pl/szczepimysie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych dotycząca transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych        oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów,            

z siedzibą przy ul. Leśnej 7, 77-400 Złotów (e-mail: urzad@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05, 67-263-53-06, 67-263-25-37)

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Złotów może się Pani/Pan kontaktować z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH w następujący sposób:

 • elektronicznie: iod@gminazlotow.pl
 • telefonicznie: 67-263-53-05 wew. 119
 • pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i, w związku z:

- ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr 1/2021 z dnia 12.01.2021 r. nr PS-VI.002.1.2021.4

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr 2/2021 z dnia 14.01.2021 r., nr PS-VI.002.1.2021.4

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Ponadto Pani/Pana będą udostępnione podmiotom, które będą świadczyły usługę przewozową.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia o potrzebie transportu oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu organizacji transportu do punktu szczepień. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi zorganizowanie transportu do punktu szczepień.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

 


Piła, 8.01.2021 r.

 

 

INFORMACJA PRASOWA

Schronisko przygotowuje się na silne mrozy

Potrzebne są koce i ubranka dla zwierząt

Mające nadejść mrozy to spore wyzwanie dla pracowników i wolontariuszy pilskiego schroniska. Schronisko po raz kolejny zwraca się o pomoc do mieszkańców regionu.

Od wielu tygodni schronisko przygotowuje się do tego, aby przed zimnem zabezpieczyć wszystkie czworonogi. Ocieplono budy, przy boksach zainstalowano ścianki ochronne, wyłożono budy słomą, a dla części zwierząt zostały już zakupione przez Fundację Miluszków ubranka. Tych jednak trochę brakuje. Pilskie schronisko zwraca się więc o wsparcie.

- Robimy co w naszej mocy by jak najlepiej zabezpieczyć nasze zwierzaki.
W Miluszkowie jest mnóstwo psiaków starszych, krótkowłosych, również tych, które trafiły do nas z ciepłego domu i one są najbardziej narażone na dokuczliwy mróz. Bardzo się o nie martwimy
- mówi Alicja Dorsch z pilskiego Schroniska.  - W budach słoma została wyłożona po dach, dachy bud przykryte grubymi kocami, które dają dodatkową ochronę, część psiaków poubierana.

Ubranek jest jednak za mało, przyjmiemy więc każde średnie lub duże, wodoodporne ubranko, może być używane, oby tylko grzało.

- Może ktoś ma i nie potrzebuje? Bardzo prosimy, pomóżcie przetrwać miluszkowym psiakom mrozy – dodaje A. Dorsch.

Czy pies marznie czy też nie zależy od wielu czynników. Na to jak pies reaguje na chłód wpływ ma nie tylko jego rasa i struktura sierści, ale jego wiek, kondycja zdrowotna oraz waga. Psy cierpiące na zapalenia stawów na zimno reagują w sposób bardzo wyjątkowo wrażliwy, także starsze i małe psy nie radzą sobie w niskich temperaturach najlepiej. 

- Mamy psy staruszki, psy, które cierpią na różne schorzenia, dlatego tak ważne jest to, aby maksymalnie zabezpieczyć je przed zimnem – mówi A. Dorsch.

Kilka dni temu Fundacja Miluszków zakupiła z darowizn 20 grubych, przeciwdeszczowych ubranek, ale niestety jest to kropla w morzu potrzeb. Najbardziej brakuje ubranek dla psiaków na długość grzbietu psiaków 40 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm.

Obecnie w Schronisku przebywają 166 psów. Informacje na temat wsparcia można uzyskać kontaktując się z pracownikami schroniska pod numerem telefonu:  +48 500 805 499 lub mailem: biuro@schronisko.pila.pl.

 

Jak pomóc?

Dane do darowizny:

Fundacja Miluszków

Santander Bank Polska S.A.

34 1090 2590 0000 0001 4286 3507

z dopiskiem "Darowizna na ubranka"

 

Jeśli, ktoś z Państwa posiada ubranka i chciałby przesłać do Miluszkowa, to podajemy adres do wysyłki:

Pilskie Schroniska dla Zwierząt

Ul. Na Leszkowie 8

64-920 Piła

 


Złotów, dnia 13.01.2021 r.

PZP.6721.1.2021

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
w obrębie ewidencyjnym Święta

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów uchwały Nr XXVII.210.2020z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święta wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje tereny określone na rysunku, stanowiących załączniki do ww. uchwały tj. działki nr 641/1 i 639 położone w obrębie ewidencyjnym Święta.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
do 15:00) oraz za pomocą stron internetowych urzędu: www.bip.gminazlotow.pl oraz www.gminazlotow.pl.

            Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 08.02.2021 r. na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów lub urzad@gminazlotow.pl lub EPUAP: /zlotow/skrytkaESP.

 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złotów.

  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanej dalej RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 04.05.2016 r. 119/1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów z siedzibą w Złotowie przy ul. Leśnej 7.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@gminazlotow.pl .
 3. Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  i wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).
 5. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodanie danych wynikają z ustaw odrębnych.
 6. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż ww. ustawa.
 7. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania,) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
 8. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Link do uchwały intencyjnej: UCHWAŁA Nr XXVII.210.2020 z 21.12.2020 r. MPZP Święta

opublikowano 13.01.2021 r.


Informacja o zbiórce choinek

Szanowni Państwo

Związek Gmin Krajny w Złotowie zwraca się z prośbą o wystawianie przed nieruchomość, w miejscu wyznaczonym do gromadzenia odpadów selektywnych, naturalnych świątecznych drzewek (bez ozdób) w terminach zbiórki odpadów selektywnych zgodnie z harmonogramem odbioru. Harmonogram dostępny jest na stronach internetowych: http://zgk.zlotow.pl oraz http://mzuk-zlotow.pl (od 5 lutego). Prosi się o wystawianie choinek w całości.

Związek Gmin Krajny w Złotowie informuje również, że choinki (również sztuczne) można oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Złotowie, Lipce, Ratajach, Zakrzewie oraz Tarnówce.

 


Rusza mały ZUS plus

 

Od początku 2021 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia ich do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Mały ZUS plus skierowany jest do przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Co ważne, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z małego ZUS plus można skorzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, zatem składkę zdrowotną przedsiębiorcy opłacają w pełnej wysokości.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z małego ZUS plus, powinni zgłosić się do ulgi najpóźniej do 1 lutego br. W tym celu, należy złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty, tj. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92 -  informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa US w Wielkopolsce – Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystali z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełniają warunki do ulgi w 2021 r. nie muszą ponownie zgłaszać się do małego ZUS.

Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2021 r. do 10 lub 15 lutego lub za pierwszy miesiąc, w którym wznowił lub rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r., również w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca, z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek musi się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 r).

Z małego ZUS plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Ulga nie jest przeznaczona również dla osób, które dopiero co założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych rozwiązań. Najpierw z sześciomiesięcznej „ulgi na start”, a następnie, przez dwa lata z „preferencyjnych składek”. Wszystkie te ulgi są oczywiście dobrowolne i chęć skorzystania z nich, należy przemyśleć – dodaje Nowicka.

 

 


Modernizacja obrębów geodezyjnych.


 

 

 

 

 

 

Imieniny Gabriela i Anastazji