Zarządzenia wydane w 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 02.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Pieczynek dz. nr 6/4 obręb Zalesie gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 3.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2022-01-04

ZARZĄDZENIE Nr 4.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413/152 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów

opublikowano 2022-01-05

ZARZĄDZENIE Nr 5.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZARZĄDZENIE Nr 6.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZARZĄDZENIE Nr 7.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 101/2 obręb Stawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 8.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Nowa Święta

ZARZĄDZENIE Nr 9.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Nowa Święta

ZARZĄDZENIE Nr 10.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Radawnica

ZARZĄDZENIE Nr 11.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Pieczynek dz. nr 6/4 obręb Zalesie gmina Złotów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-01-17

ZARZĄDZENIE Nr 12.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 57 obręb Zalesie gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-01-22

ZARZĄDZENIE Nr 13.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

ZARZĄDZENIE  Nr 14.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawnych prowadzonych przez Gminę Złotów w roku szkolnym 2021/2022

opublikowano 2022-01-31

ZARZĄDZENIE Nr 15.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 16.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 17.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2021 roku

opublikowano 2022-02-01

ZARZĄDZENIE Nr 18.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 lutego 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413/149, 413/150 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów

opublikowano 2022-02-04

ZARZĄDZENIE Nr 19.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

opublikowano 2-22-02-08

ZARZĄDZENIE Nr 20.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/17 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 21.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 22.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

opublikowano 2022-03-01

ZARZĄDZENIE Nr 23.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Złotów prawa własności nieruchomości dz. nr 426/1, 428, położonych w obrębie Międzybłocie gmina Złotów, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

opublikowano 2022-03-09

ZARZĄDZENIE Nr 24.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/19 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 25.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/25 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 26.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/24 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-03-10

ZARZĄDZENIE Nr 27.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Złotów prawa własności nieruchomości dz. nr 195/2 obręb Skic gmina Złotów, stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego

opublikowano 2022-03-23

ZARZĄDZENIE NR 28.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Bielawa.

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 29.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Blękwit.

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 30.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa BŁugowo.

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 31.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Buntowo.

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 32.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Dzierzążenko.

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 33.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Franciszkowo

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr .2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 34.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Górzna

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 35.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Józefowo

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 36.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kamień

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 37.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kleszczyna

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 38.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Klukowo

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 39.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzywa Wieś

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 40.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Międzybłocie

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 41.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowa Święta

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 42.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowiny

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 43.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Nowy Dwór

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 44.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Pieczynek

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 45.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Płosków

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 46.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Radawnica

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 47.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Rudna

    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 48.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Sławianowo

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 49.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Stare Dzierzążno

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 50.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Stawnica

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 51.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Święta

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 52.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Święta I

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 53.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wąsosz

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

ZARZĄDZENIE NR 54.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Zalesie

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54.2022 z dnia 18.03.2022 r.

     Projekt Statutu 

opublikowano 2022-03-22

ZARZĄDZENIE Nr 55.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2021 rok.

opublikowano 2022-03-30

ZARZĄDZENIE Nr 56.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 57.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

opublikowano 2022-04-06

ZARZĄDZENIE Nr 58.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wykreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków

ZARZĄDZENIE Nr 59.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wykreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków

opublikowano 2022-04-01

ZARZĄDZENIE Nr 60.2022 WGZ z 14.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61.2022 WGZ z 14.04.2022 w spr. układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62.2022 WGZ z 14.04.2022 r. w spr. zmian planu zadań zleconych na 2022 r.

opublikowano 2022-04-20

ZARZĄDZENIE Nr 63.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20.2022 z dnia16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/17 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 64.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/14 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-04-21

ZARZĄDZENIE Nr 65.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu udziału Gminy Złotów w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pieczynie, na rzecz pozostałych współwłaścicieli, stanowiącym zniesienie współwłasności

opublikowano 2022-04-26

ZARZĄDZENIE Nr 66.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 67.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 68.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2022 roku

opublikowano 2022-05-05

ZARZĄDZENIE Nr 69.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 maja 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

opublikowano 2022-05-19

ZARZĄDZENIE Nr 70.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Radawnica

opublikowano 2022-05-13

ZARZĄDZENIE Nr 71.2022 z dnia 16.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r.

opublikowano 2022-05-20

ZARZĄDZENIE Nr 72.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 maja 2022 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Złotów

Zał. do Zarządzenia 72.1 stawki sale wiejskie

Zał. do Zarządzenia 72.2 wniosek o najem sali wiejskiej

Zał. do Zarządzenia 72.3 umowa sale wiejskie

Zał. do Zarządzenia 72.4 protokół sale wiejskie

oopublikowano 2022-05-19

ZARZĄDZENIE Nr 73.2022 WGZ z 16.05.2022 w spr. układu wykon. budżetu Gminy Złotów na 2022 r.

opublikowano 2022-05-20

ZARZĄDZENIE Nr 74.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

opublikowano 2022-05-25

ZARZĄDZENIE Nr 75.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 maja 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

opublikowano 2022-05-19

ZARZĄDZENIE Nr 76.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości dz. nr 128/17 obręb Nowa Święta gmina Złotów

opublikowano 2022-05-25

ZARZĄDZENIE Nr 77.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Nowa Święta

opublikowano 2022-05-30

ZARZĄDZENIE Nr 78.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 79.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

opublikowano 2022-06-02

ZARZĄDZENIE N 80.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 81.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 82.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 83.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 84.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 85.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 86.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 87.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 88.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 89.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 90.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 91.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 92.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE N 93.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

opublikowano 2022-06-14

ZARZĄDZENIE Nr 94.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia, w obrębie Stawnica

opublikowano 2022-06-15

ZARZĄDZENIE Nr 95.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra B. Domańskiego
z s. w Radawnicy za 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 96.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

opublikowano 2022-06-20

ZARZĄDZENIE Nr 97.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia, w obrębie Skic

ZARZĄDZENIE Nr 98.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 99.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

opublikowano 2022-06-22

ZARZĄDZENIE Nr 100.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie

ZARZĄDZENIE Nr 101.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 102.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

opublikowano 2022-07-04

ZARZĄDZENIE Nr 103.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 104.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 105.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

opublikowano 2022-07-19

ZARZĄDZENIE Nr 106.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 107.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

opublikowano 2022-07-20

ZARZĄDZENIE Nr 108.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/15 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 109.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Radawnica

ZARZĄDZENIE Nr 110.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 193/2 obręb Stawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-07-21

ZARZĄDZENIE Nr 111.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 112.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2022 roku

opublikowani 2022-07-22

ZARZĄDZENIE Nr 113.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 114.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 115.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 116.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 117.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 118.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

opublikowano 2022-07-29

ZARZĄDZENIE NR 119.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Rosochy – część wsi Wąsosz” na „Rosochy – wieś”

   Załacznik Nr 1 ankieta konsultacyjna w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Rosochy

   Załacznik Nr 2 protokół

ZARZĄDZENIE NR 120.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Kaczochy – część wsi Sławianowo” na „Kaczochy – wieś”

   Załącznik nr 1 ankieta konsultacyjna w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Kaczochy

   Załacznik Nr 2 protokół

ZARZĄDZENIE NR 121.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Grodno – część wsi Krzywa Wieś” na „Grodno – wieś”

   Załącznik nr 1 ankieta konsultacyjna w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Grodno

   Załacznik Nr 2 protokół

opublikowano 2022-08-24

ZARZĄDZENIE NR 122.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

opublikowano 2022-08-26

ZARZĄDZENIE Nr 123.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 124.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

opublikowano 2022-09-01

ZARZĄDZENIE Nr 125.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

opublikowano 2022-08-26

ZARZĄDZENIE Nr 126.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

opublikowano 2022-09-07

ZARZĄDZENIE Nr 127.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 września 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

opublikowano 2022-09-13

ZARZĄDZENIE Nr 128.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 września 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia, w obrębie Nowy Dwór

ZARZĄDZENIE Nr 129.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 września 2022 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/16 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-09-09

ZARZĄDZENIE Nr 130.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/23 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-09-12

ZARZĄDZENIE Nr 131.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 132.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 września 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

opublikowano 2022-09-13

ZARZĄDZENIE Nr 133.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 września 2022 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia na rzecz Gminy Złotów prawa użytkowania nieruchomości dz. nr 106/3, 106/4, 106/5, 106/6 wraz z budynkiem sali wiejskiej, położonej w obrębie Franciszkowo gmina Złotów

opublikowano 2022-09-13

Zarządzenie Nr 134.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Święta

Załącznik Nr 1 ankieta konsultacyjna

Załącznik Nr 2 protokół

opublikowano: 21.09.2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 135.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 września 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 4/16 obręb Nowy Dwór gmina Złotów 

opublikowano: 04.10.2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 136.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 137.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

opublikowano: 06.10.2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 138.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

opublikowano 2022-10-10

ZARZĄDZENIE Nr 139.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 października 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 140.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

opublikowano 2022-10-11

ZARZĄDZENIE Nr 141.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 października 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 142.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2023 ROK

opublikowano 2022-10-20

ZARZĄDZENIE Nr 143.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

opublikowano 2022-10-24

ZARZĄDZENIE Nr 144.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 145.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 146.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2022 roku

opublikowano 2022-11-04

ZARZĄDZENIE Nr 147.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu udziału Gminy Złotów w prawie własności nieruchomości, położonej w Dzierzążenku, na rzecz pozostałych współwłaścicieli, stanowiącym zniesienie współwłasności

ZARZĄDZENIE Nr 148.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 149.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 150.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 151.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/22 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-11-10

ZARZĄDZENIE Nr 152.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 152.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 152.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029

ZARZĄDZENIE NR 153.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2022-11-16

Zarządzenie nr 154.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie układu wykonawczego projektu budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

Zarządzenie nr 155.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

opublikowano 2022-11-17

ZARZĄDZENIE Nr 156.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

opublikowano 2022-11-28

ZARZĄDZENIE Nr 157.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 158.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 159.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

opublikowano 2022-11-25

Zzarządzenie Nr 160.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

Zarządzenie Nr 161.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

opublikowano 2022-12-07

Zarządzenie Nr 162.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 221.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie

Zarządzenie Nr 163.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie 

Zarządzenie Nr 164.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 221.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie

opublikowano 2022-12-15

ZARZĄDZENIE Nr 165.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Złotów prawa własności nieruchomości dz. nr 47 obręb Stawnica Gmina Złotów, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

opublikowano 2022-12-02

Zarządzenie nr 166.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2022 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie nr 167.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2022 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie nr 168.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2022 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie nr 169.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2022 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie nr 170.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2022 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie nr 171.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2022 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie nr 172.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2022 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie nr 173.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2022 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie nr 174.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2022 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

opublikowano 2022-12-05

Zarządzenie nr 175.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży węgla w ramach zakupów preferencyjnych w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Złotów

Zarządzenie nr 176.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

opublikowano 2022-12-19

Zarządzenie nr 177.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

Zarządzenie nr 178.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

opublikowano 2022-12-20

ZARZĄDZENIE Nr 179.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

opublikowano 2022-12-28

Zarządzenie nr 180.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

Zarządzenie nr 181.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Zarządzenie nr 182.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

Zarządzenie nr 183.2021 Wójta Gminy Złotów Z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

ZARZĄDZENIE Nr 184.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania w 2023 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

opublikowano 2023-01-05