Zarządzenia wydane w latach 2014-2018

ZARZĄDZENIE Nr 394.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

opublikowano 2019-01-09

ZARZĄDZENIE Nr 393.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 392.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok.

opublikowano 2019-01-11

ZARZĄDZENIE Nr 391.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2019-01-03

ZARZĄDZENIE Nr 390.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.

opublikowani 2018-12-28

ZARZĄDZENIE Nr 389.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2019-01-03

ZARZĄDZENIE Nr 388.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

opublikowano 2018-12-18

ZARZĄDZENIE Nr 387.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 14.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 386.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 14.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 385.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 14.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 384.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 14.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 383.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 14.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 382.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Złotów w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich

opublikowano 2018-12-14  


ZARZĄDZENIE Nr 381.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

opublikowano 2018-12-18  


 

ZARZĄDZENIE NR 380.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych.

opublikowano 2018-12-13 


ZARZĄDZENIE Nr 379.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 378.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok.

opublikowano 2018-12-10  


ZARZĄDZENIE Nr 377.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 376.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie układu wykonawczego projektu budżetu Gminy Złotów na 2019 rok.

opublikowano 2018-12-12  


 

ZARZĄDZENIE NR 375.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. rocznego programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

PROJEKT programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019


ZARZĄDZENIE NR 374.2018 WÓJTA GMINY  ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 373.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2018 r.  w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

opublikowano 

ZARZĄDZENIE Nr 372.2018 z 31.10.2018 r. wykonanie budżetu za III kwartał 2018 r.

opublikowano 09.11.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 371.2018 z 25.10.2018 r. niewykonanie prawa pierwokupu.

opublikowano 31.10.2018 r.


ZARZĄDZENIE Nr 370.2018 z 25.10.2018 r. zadania zlecone

ZARZĄDZENIE Nr 369.2018 z 25.10.2018 r. zm. budżetu

ZARZĄDZENIE Nr 368.2018 z 17.10.2018 r. zadania zlecone

ZARZĄDZENIE Nr 367.2018 z 17.10.2018 r. układ wykonawczy

opublikowano 2018-11-13 


ZARZĄDZENIE  Nr 366/2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów.

opublikowano 2018-10-10 


 

ZARZĄDZENIE Nr 365.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 364.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 363.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok.

opublikowano 2018-10-08 


 

ZARZĄDZENIE Nr 362.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia  26 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

opublikowano 2018-10-04  


 

ZARZĄDZENIE  Nr 361.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem środowiskowego obiektu sportowego w Radawnicy oraz jego wyposażenia.

ZARZĄDZENIE Nr 360.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 359.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 września 2018 r.w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 358.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

opublikowano 2018-09-21


 

ZARZĄDZENIE Nr 357.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosownia w obwodzie w Gminie Złotów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 356.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wskazania pracownika Urzędu Gminy w Złotowie na pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

opublikowano 2018-09-06   


ZARZĄDZENIE Nr 353.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 352.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2018-09-17


 

ZARZĄDZENIE Nr 355.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej.

ZARZĄDZENIE Nr 354.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy.

opublikowano 2018-09-05 


 

ZARZĄDZENIE Nr 351.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  i  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów  oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 350.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej od dnia 1 września 2018 r. w formie elektronicznej.

opublikowano 2018-08-31  


 

Zarządzenie Nr 349.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obrzasze Gminy Złotów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnicm. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i przezydentów miast.

opublikowano 2018-08-27  


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 348.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Sławianowie.

ZARZĄDZENIE Nr 347.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 346.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok.

opublikowano 2018-09-05

ZARZĄDZENIE Nr 345.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

opublikowano 2018-08-21  


 

ZARZĄDZENIE Nr 344.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia  10 sierpnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

opublikowano 2018-08-13  


 

ZARZĄDZENIE Nr 343.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

opublikowano 2018-08-06 


 

ZARZĄDZENIE Nr 342.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 341.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

opublikowano 2018-08-02


ZARZĄDZENIE Nr 340.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

ZARZĄDZENIE Nr 339.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

opublikowano 2018-07-13 


ZARZĄDZENIE Nr 338.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 337.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

 opublikowano 2018-07-17 


 

ZARZĄDZENIE Nr 336.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

opublikowano 2018-07-13 


 ZARZĄDZENIE Nr 335.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE Nr 334.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

opublikowano 2018-07-09 


 

ZARZĄDZENIE Nr 333.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

opublikowano 2018-07-04


ZARZĄDZENIE Nr 332.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 331.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 330.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 329.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 328.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 327.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 326.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 325.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 324.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 323.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

opublikowano 2018-07-04


ZARZĄDZENIE Nr 322.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 321.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

 opublikowano 2018-07-04 


 

ZARZĄDZENIE Nr 320.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra  B. Domańskiego z s. w Radawnicy za 2017 r.

opublikowano 2018-06-14 


 

ZARZĄDZENIE Nr 319.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

opublikowano 2018-06-11 


 

ZARZĄDZENIE Nr 318.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

opublikowano 2018-06-08


 

ZARZĄDZENIE Nr 317.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  316.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2018 r. o przedłużeniu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 315.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  314.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie

ZARZĄDZENIE Nr 313.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2018-06-04 


 

ZARZĄDZENIE Nr  312.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

opublikowano 2018-05-15 


 

ZARZĄDZENIE Nr 311.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Józefowo w celu wyboru sołtysa

ZARZĄDZENIE Nr 310.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 309.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 308.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2018-05-14 


 Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 307.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawnych prowadzonych przez Gminę Złotów w roku szkolnym 2017/2018

opublikowano 2018-04-24


 ZARZĄDZENIE Nr 306.2018WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2018-04-05


 

ZARZĄDZENIE Nr 305.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,  z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2017 rok.

opublikowano 2018-03-30


 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 304.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu powierzono czasowo pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów

opublikowano 2018-03-13


 

ZARZĄDZENIE Nr 303.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2018-03-06


ZARZĄDZENIE Nr 302.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 301.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 300.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

opublikowano 2018-02-21


ZARZĄDZENIE Nr 299.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

opublikowano 2018-02-06


 

ZARZĄDZENIE Nr  298.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia  29 stycznia 2018 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Złotów w roku 2018

opublikowano 2018-02-02


ZARZĄDZENIE Nr 297.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

opublikowano 2018-01-31


ZARZĄDZENIE Nr 296.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych oraz dzienników indywidualnych zajęć w Szkole Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie od dnia 01 lutego 2018 r. w formie elektronicznej

ZARZĄDZENIE Nr 295.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026

opublikowano 2018-02-02


ZARZĄDZENIE Nr 294.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Świętej

opublikowano 2018-03-27 


ZARZĄDZENIE Nr 293.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska, działania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE Nr 292.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  


 

opublikowano 2018-01-09

ZARZĄDZENIE Nr 291.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Sławianowie

ZARZĄDZENIE Nr 290.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy

ZARZĄDZENIE Nr 289.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Kleszczynie

ZARZĄDZENIE Nr 288.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Górznej

opublikowano 2018-03-27


 ZARZĄDZENIE Nr 287.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

opublikowano 2018-01-11


 ZARZĄDZENIE Nr 286.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 183.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

ZARZĄDZENIE Nr 285.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć w świetlicy w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy od dnia 1 lutego 2018 r. w formie elektronicznej

opublikowano 2018-01-09


 ZARZĄDZENIE Nr 284.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 283.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2018-01-16


 ZARZĄDZENIE Nr 282.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 281.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

opublikowano 2018-01-09


 ZARZĄDZENIE Nr 280.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie, Szkoły Podstawowej

zał. 1 RAPORT Z DIAGNOZY EDUKACYJNEJ

zał. 2 RAPORT Z DIAGNOZY EDUKACYJNEJ

zał. 3 RAPORT Z DIAGNOZY EDUKACYJNEJ

opublikowano 2017-12-21


 ZARZĄDZENIE Nr 279.2017 z 18.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

opublikowano 2017-12-27


 ZARZĄDZENIE Nr 278.2017 z 18.12.2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-12-27


 ZARZĄDZENIE Nr 277.2017WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

opublikowano 2017-12-20


 ZARZĄDZENIE Nr 276.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 275.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-12-07


 ZARZĄDZENIE Nr 274.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie układu wykonawczego projektu budżetu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2017-12-04


 ZARZĄDZENIE NR 273.2017 WÓJTA GMINY  ZŁOTÓW 14 listopada 2017 r.w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 272.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

opublikowano 2017-11-20

ZARZĄDZENIE Nr 271.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot.  rocznego programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

opublikowano 2017-11-02

ZARZĄDZENIE Nr 270.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 269.20WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok17 

ZARZĄDZENIE Nr 268.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

opublikowano 2017-11-09

ZARZĄDZENIE Nr 267.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2017 roku

opublikowano 2017-11-08

ZARZĄDZENIE Nr 266.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 265.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-11-09

ZARZĄDZENIE Nr 264.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE Nr 263.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

opublikowano 2017-10-25

ZARZĄDZENIE Nr 262.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok.

opublikowano 2017-10-19 

ZARZĄDZENIE Nr 261.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

opublikowano 2017-10-16

ZARZĄDZENIE Nr 260.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

opublikowano 2017-10-11

ZARZĄDZENIE Nr 259.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 października 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

opublikowano 2017-10-03

ZARZĄDZENIE Nr 258.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

opublikowano 2017-10-02

ZARZĄDZENIE Nr 257.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-10-09

ZARZĄDZENIE Nr 256.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE Nr 255.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych Gminy Złotów, działających w systemie oświaty

ZARZĄDZENIE Nr 254.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 253.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 252.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 251.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 250.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 września 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-09-27

ZARZĄDZENIE Nr 249.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 września 2017 r.  w sprawie ustalenia zasad sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i archiwizowania  dokumentów  księgowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Złotów, działających w systemie oświaty.

opublikowano 2017-10-18

ZARZĄDZENIE Nr 248.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych Gminy Złotów, działających w systemie oświaty.

opublikowano 2017-09-19

ZARZĄDZENIE Nr 247.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 września 2017 r. w sprawie instrukcji kasowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Złotów, działających  w systemie oświaty.

ZARZĄDZENIE Nr 246.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 września 2017 r.  w sprawie instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w jednostkach organizacyjnych Gminy Złotów, działających w systemie oświaty.

opublikowano 2017-09-18

ZARZĄDZENIE Nr 245.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 września 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Złotów, działających w systemie oświaty

opublikowano 2017-09-14

ZARZĄDZENIE Nr 244.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Sławianowie

ZARZĄDZENIE Nr 243.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 września 2017r. w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej 

ZARZĄDZENIE Nr 242.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 września 2017r. w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy 

ZARZĄDZENIE Nr 241.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 240.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

 ZARZĄDZENIE Nr 239.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 238.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uzgodnienia harmonogramu spisu z natury w Zespole Szkół nr 2 w Świętej

ZARZĄDZENIE NR 237.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz uzgodnienia harmonogramu spisu z natury w Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy

opublikowano 2017-09-12

ZARZĄDZENIE Nr 236.2017WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-09-08

ZARZĄDZENIE Nr 235.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  i  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów  oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

opublikowano 2017-09-01

ZARZĄDZENIE Nr 234.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

opublikowano 2017-08-09

ZARZĄDZENIE Nr 233.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 232.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 231.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 230.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lipca 2017 r.w sprawie wpisania zmiany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

ZARZĄDZENIE Nr 229.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wpisania zmiany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

opublikowano 2017-07-26

ZARZĄDZENIE Nr 228.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Stare Dzierzążno w celu wyboru sołtysa

 opublikowano 2017-07-19

ZARZĄDZENIE Nr 227.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, piwnic w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów

opublikowano 2017-07-12

ZARZĄDZENIE Nr 226.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Stare Dzierzążno w celu wyboru sołtysa 

opublikowano 2017-07-10

ZARZĄDZENIE Nr 225.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 opublikwano 2017-07-07

 

ZARZĄDZENIE Nr 224.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-06-30

 

ZARZĄDZENIE Nr 223.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 222.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 221.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie

opublikowano 2017-06-20

 

ZARZĄDZENIE NR 220.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

opublikowano 2017-06-12

 

ZARZĄDZENIE Nr 219.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra  B. Domańskiego  z s. w Radawnicy za 2016 r.

opublikowano 2017-06-01

 

ZARZĄDZENIE  Nr 218.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 217.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-05-31

ZARZĄDZENIE Nr 216.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

opublikowano 2017-05-18

ZARZĄDZENIE NR 2015.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

opublikowano 2017-05-15

ZARZĄDZENIE Nr 214.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem amfiteatru w miejscowości Święta

opublikowano 2017-05-09

ZARZĄDZENIE Nr 213.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2017 roku

opublikowano 2017-05-09

ZARZĄDZENIE Nr 212.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

opublikowano 2017-05-09

ZARZĄDZENIE Nr 211.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

opublikowano 2017-05-09

ZARZĄDZENIE Nr 210.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

opublikowano 2017-05-09

ZARZĄDZENIE Nr 209.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-05-09

ZARZĄDZENIE Nr 208.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-04-21

ZARZĄDZENIE Nr 207.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓWz dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

opublikowano 2017-04-20

ZARZĄDZENIE Nr 206.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE Nr 205.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE Nr 204.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 203.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW marca 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-04-04

ZARZĄDZENIE Nr 202.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2016 rok.

opublikowano 2017-04-03

ZARZĄDZENIE Nr 201.2017 z 15.03.2017 r. wprowadzenie Karty Audytu Wewnętrznego i Księgi Procedur Audyty Wewnętrznego

opublikowano 2017-05-09

ZARZĄDZENIE Nr 200.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

opublikowano 2017-03-15

ZARZĄDZENIE Nr 199.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Złotów

opublikowano 2017-03-14

ZARZĄDZENIE Nr 198.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Złotów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

opublikowano 2017-03-13

 

ZARZĄDZENIE Nr 197.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w II konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Złotów w roku 2017

ZARZĄDZENIE Nr 196.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-03-08

 

ZARZĄDZENIE Nr 195.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów na rok szkolny 2017/2018

opublikowano 2017-02-21

ZARZĄDZENIE Nr 194.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

opublikowano 2017-02-15

ZARZĄDZENIE NR 193.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działań w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz działań w zakresie turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska

opublikowano 2017-02-06

ZARZĄDZENIE Nr 192.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 191.2017WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-02-03

ZARZĄDZENIE Nr 190.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok

opublikowano 2017-02-03

ZARZĄDZENIE Nr 189.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 188.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-01-31

ZARZĄDZENIE Nr 187.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 186.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Złotów w roku 2017

opublikowano 2017-01-20

ZARZĄDZENIE Nr 185.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do prowadzenia postepowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

opublikowano 2017-01-17

ZARZĄDZENIE Nr 184.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe oraz odprowadzania dochodów przez jednostki budżetowe do budżetu gminy

ZARZĄDZENIE Nr 183.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

opublikowano 2017-01-12

ZARZĄDZENIE Nr 182.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 181.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 180.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2017-01-05

ZARZĄDZENIE Nr 179.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działania w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska

opublikwano 2016-12-28

ZARZĄDZENIE Nr 178.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

opublikowano 2016-12-23

ZARZĄDZENIE Nr 177.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 176.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

opublikowano 2016-12-20

ZARZĄDZENIE Nr 175.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Złotów i jej jednostkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 174.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 173.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2016-12-01

ZARZĄDZENIE Nr 172.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie układu wykonawczego projektu budżetu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2016-11-24

ZARZĄDZENIE NR 171.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 170.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

Zarządzenie Nr 169.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016-2024

opublikowano 2016-11-16

ZARZĄDZENIE Nr 168.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. rocznego programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 167.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem środowiskowego obiektu sportowego w Radawnicy oraz jego wyposażenia

ZARZĄDZENIE Nr 166.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 165.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 164.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2016-11-04

 

ZARZĄDZENIE Nr 163.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2016 roku

opublikowano 2016-10-28

 

ZARZĄDZENIE Nr 161.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 160.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2016-10-05

ZARZĄDZENIE Nr 162.2016 WÓJTA  GMINY ZŁOTÓW  z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawcy ds. szacowania wartości rynkowej: zwierząt, zniszczonych - z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej – produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.

opublikowano 2016-10-03

ZARZĄDZENIE Nr 159.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamień w celu wyborów uzupełniających składu rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE Nr 158.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 157.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 września 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2016-09-13

 

ZARZĄDZENIE Nr 156.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

opublikowano 2016-09-12

ZARZĄDZENIE Nr 155.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

opublikowano 2016-08-31

ZARZĄDZENIE Nr 154.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Radawnica w celu wyboru sołtysa i wyborów uzupełniających składu rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE Nr 153.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Sławianowie

ZARZĄDZENIE Nr 152.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej Zespołu Szkół nr 2 w Świętej

ZARZĄDZENIE Nr 151.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy

opublikowano 2016-08-26

ZARZĄDZENIE Nr 150.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

opublokowano 2016-08-11

ZARZĄDZENIE Nr 150.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 sierpnia 2016 r.

opublikowano 2016-08-11

ZARZĄDZENIE Nr 149.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

opublikowano dn2016-08-08

ZARZĄDZENIE Nr 148.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 147.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 146.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 145.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

opublikowano 2016-07-25

ZARZĄDZENIE Nr 144.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 143.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 142.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 141.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 140.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z 6.07.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony'ego Halika w Górznej

ZARZĄDZENIE Nr 139.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

ZARZĄDZENIE Nr 138.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Józefowo w celu wyborów uzupełniających rady sołeckiej 

ZARZĄDZENIE Nr 137.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 czerwca 2016 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra  B. Domańskiego  z. s. w Radawnicy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 136.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 135.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2016-06-28

 

ZARZĄDZENIE Nr 134.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego  Halika w Górznej

opublikowano 2016-06-03

ZARZĄDZENIE Nr 133.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

opublikowano 2016-06-02

ZARZĄDZENIE Nr 132.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy

opublikowano 2016-05-25

ZARZĄDZENIE Nr 131.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2016-06-02

ZARZĄDZENIE Nr 130.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

opublikowano 2016-05-17

 ZARZĄDZENIE Nr 129.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

opublikowano 2016-05-11

 ZARZĄDZENIE Nr 128.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

opublikowano 2016-05-06 

ZARZĄDZENIE Nr 127.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 126.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2016-05-04


 

ZARZĄDZENIE Nr 125.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2016 rok

opublikowano 2016-04-26


 

ZARZĄDZENIE Nr 124.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o.

opublikowano 2016-04-19


 

ZARZĄDZENIE Nr 123.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,  z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2015 rok

ZARZĄDZENIE  Nr 122. 2016 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2016  r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących opracowywania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów  na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 121.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 120.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2016-04-05


 

ZARZĄDZENIE Nr 119.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

opublikowano 2016-03-18


 

ZARZĄDZENIE Nr 118.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 117.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok 

opublikowano 2016-03-04


 

ZARZĄDZENIE Nr 116.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie

opublikowano 2016-02-23


 

ZARZĄDZENIE Nr 115.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Złotów przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

ZARZĄDZENIE Nr 114.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie ustalenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu powierzono czasowo  pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów

opublikowano 2016-02-18


 

ZARZĄDZENIE Nr 113.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

opublikowano 2016-02-11


 

ZARZĄDZENIE Nr 112.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

opublikowano 2016-02-04 


 

ZARZĄDZENIE Nr 111.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2015 rok

opublikowano 2016-01-29


 

ZARZĄDZENIE Nr 110.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Złotów.

opublikowano 2016-02-01


 

 ZARZĄDZENIE Nr 109.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok

opublikowano 2016-02-02


 

ZARZĄDZENIE Nr 108.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie procedury poprzedzającej wprowadzenie zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złotów

opublikowano 2016-01-29


 ZARZĄDZENIE Nr 107.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Złotów w roku 2016

 ZARZĄDZENIE Nr 106.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

opublikowano 2016-01-18


 ZARZĄDZENIE Nr 105.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 104.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 103.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 102.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2016-01-12


 

ZARZĄDZENIE Nr 101.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów z zakresu zadań własnych realizowanych w roku 2016

opublikowano 2015-12-22

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 100.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

opublikowano 2015-12-12


 

ZARZĄDZENIE Nr 99.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

opublikowano 2015-12-07


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 98.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 97.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

 opublikowano 2015-12-04


 

ZARZĄDZENIE Nr 96.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

 opublikowano 2015-12-03


 

ZARZĄDZENIE Nr 95.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

opublikowano 2015-11-24


 

ZARZĄDZENIE Nr 94.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie układu wykonawczego projektu budżetu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2015-11-30


 

ZARZĄDZENIE NR 93.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 92.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.

opublikowano 2015-11-18


 

ZARZĄDZENIE Nr 91.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 90.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-11-10


 

ZARZĄDZENIE Nr 89.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Józefowo w celu wyboru sołtysa

ZARZĄDZENIE Nr 88.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 87.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-11-05


 

ZARZĄDZENIE Nr 86.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie

opublikowano 2015-11-02


 

ZARZĄDZENIE NR 85.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2015 r.

opublikowano 2015-10-30


 

ZARZĄDZENIE Nr 84.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

opublikowano 2015-11-02


ZARZĄDZENIE Nr 83.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 października 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-11-02

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 82.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

opublikowano 2015-10-22


 

ZARZĄDZENIE Nr 81.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 80.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

opublikowano 2015-10-07

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 79/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 października 2015 r. w sprawie określenia składu komisji do spraw analizy i oceny wniosków o zawar-cie umowy na udzielenie dotacji celowej dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i studni głębinowej

opublikowano 2015-10-08


 

ZARZĄDZENIE Nr 78.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-09-30

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 76.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Święta I w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej

ZARZĄDZENIE Nr 75.2015 GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Złotów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE Nr 73.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 72.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 04 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

opublikowano 2015-09-14

 


ZARZĄDZENIE Nr 71.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Sławianowie

opublikowano 2015-09-08

 


ZARZĄDZENIE Nr 70.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Świętej

opublikowano 2015-09-08

 


ZARZĄDZENIE Nr 69.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy

opublikowano 2015-09-08

 


ZARZĄDZENIE Nr 68.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-09-08


 

ZARZĄDZENIE Nr 67.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.

opublikowano 2015-09-02

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 66.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

opublikowano 2015-08-19


 

ZARZĄDZENIE Nr 64.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-09-08


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 63.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

opublikwano 2015-08-17


  

ZARZĄDZENIE Nr 62.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZARZADZENIE Nr 61.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

ZARZĄDZENIE Nr 60.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum

 opubloikowano 2015-08-11


 

ZARZĄDZENIE Nr 59.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o.

opublikowano 2015-07-31


 

ZARZĄDZENIE NR 58.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2015 r.

opublikowano 2015-07-27


 

ZARZĄDZENIE Nr 57. 2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

opublikowano 2015-07-17


 

ZARZĄDZENIE Nr 56.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

opublikowano 2015-07-07


 

ZARZĄDZENIE Nr 55.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

opublikowano 2015-07-17


 

ZARZĄDZENIE Nr 54.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-07-17


Zarządzenie Nr 53.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015-2030

opublikowano 2015-07-22

 


 ZARZĄDZENIE Nr 52.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 czerwca  2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 51.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra  B. Domańskiego z. s. w Radawnicy za 2014 r.

opublikowano 2015-07-03 


ZARZĄDZENIE Nr 50.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-07-02


ZARZĄDZENIE Nr 49.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Złotów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 47.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia  12 czerwca  2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej  na 2015 rok

 opublikowano 2015-06-30


ZARZĄDZENIE  Nr 46.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 127/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

opublikowano 2015-06-12


ZARZĄDZENIE Nr 45.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano dn. 03.06.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 44.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 43.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

opublikowano dn. 26.05.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 42.15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia  20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej  na 2015 rok

opublikowano dn. 22.05.2015r.

 


ZARZĄDZENIE Nr 41.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 7 maja  2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 40.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia  7 maja   2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej  na 2015 rok

opublikowano dn. 12.05.2015 


ZARZĄDZENIE Nr 39.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 38.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.

opublikowano dn. 4.05.2015


Zarządzenie Nr 37.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2015 r.

opublikowano dn. 29.04.2015

 


ZARZĄDZENIE Nr 36.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

opublikowano dn. 23.04.2015


ZARZĄDZENIE Nr 35.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 34.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 33.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

opublikowano dn. 21.04.2014


ZARZĄDZENIE Nr 32.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o.

ZARZĄDZENIE Nr  31.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Święta

opublikowano dn. 10.04.2015


ZARZĄDZENIE Nr 30.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

opublikowano dn. 09.05.2015


ZARZĄDZENIE Nr 29.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

opublikowano dn. 07.04.2015


ZARZĄDZENIE Nr  28.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,  z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2014 rok.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 27.2015 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących opracowywania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów  na rok szkolny 2015/2016.

opublikowano dn. 03.04.2015


 ZARZĄDZENIE Nr 26.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie

ZARZĄDZENIE Nr 25.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 24.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano dn. 01.04.2014


 ZARZĄDZENIE Nr 23.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Złotów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

opublikowano dn. 10.03.2015


ZARZĄDZENIE Nr 22. 2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli jak również określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

ZARZĄDZENIE Nr 21.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 20.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 19.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji sporządzanej przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Złotów w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu jednostki

ZARZĄDZENIE Nr 18.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 17.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTOW z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników gminnych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 16.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

opublikwano dn. 03.03.2015


 ZARZĄDZENIE Nr 15.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 14.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 13.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 11.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

opublikowano dn. 03.02.2015


 Zarządzenie Nr 12.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2014 r.

opublikowano dnia 29.01.2015r 


 ZARZĄDZENIE Nr 10.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2015 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Złotów w roku 2015

opublikowano dnia 29.01.2015r


 ZARZĄDZENIE Nr 9.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 8.2015 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 7.2014 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

opublikowano dn. 13.01.2015


 ZARZĄDZENIE Nr 6.2014 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Złotów

opublikowano dn. 30.12.2014


 ZARZĄDZENIE Nr 5.2014 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok.

opublikowano dn. 29.12.2014


 ZARZĄDZENIE Nr 4.2014 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Złotów w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich

opublikowano dn. 18.12.2014


 

ZARZĄDZENIE Nr 3.2014 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok.

opublikowano dn. 23.12.2014


 

ZARZĄDZENIE Nr 2.2014 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 1.2014 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok

opublikowano dn. 19.12.2014