DRUKI DO POBRANIA

 Strona zawiera niewypełnione formularze druków oraz wzory wypełnionych druków obowiązujących w sprawach załatwianych w urzędzie gminy w Złotowie


Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

WNIOSEK DO POBRANIA: Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie pełnienia funkcji sołtysa


PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE

Zarządzenie Nr 33.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 11.05.2023

Zał. nr 1 do Zarządzenia - Regulamin Ciepłe Mieszkanie - REGULAMIN

Zał. nr 2 do Zarządzenia - Wniosek o dofinansowanie - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

   Zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współwłaściciela

   Zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współmałżonka

   Zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie - pełnomocnictwo

Zał. nr 3 do zarządzenia - wzór-umowa dotacji

   Zał. nr 1 do umowy dotacji - zestawienie rzeczowo - finansowe

Zał. nr 4 do zarządzenia  - Wniosek o płatność wraz z instrukcją wypełnienia

   Zał. nr 1 do wniosku o płatność - zestawienie kosztów kwalifikowalnych

   Zał. nr 2 do wniosku o płatność -protokół odbioru prac wykonawcy

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Kauzula informacyjna - współmałżonek

Klauzula informacyjna - współwłaściciel


Preferencyjny zakup paliwa stałego

Wniosek o preferwncyjny zakup węgla


 

GRANTY PPGR - "Komputery"

 

Oświadczenie - Granty PPGR - monitorowanie projektu

 

KOMPUTERY - Dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Granty PPGR 

Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO –
Oświadczenie opiekuna prawnego 

Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
Oświadczenie ucznia 

Oświadczenie uzupełniające 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - druk 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 


Program "ciepłe mieszkanie"

Deklaracja wstępna do pobrania - wersja edytowalna wniosku

Deklaracja wstępna do pobrania - wersja pdf


Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła  


Wniosek o dodatek węglowy 

 wniosek o dodatek węglowy w formacie .docx - wersja edytowalna

 wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf - wersja nieedytowalna 


Centralna ewidencja emisyjności budynków

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

WNIOSKI:

Budynki mieszkalne - deklaracja A

Pozostałe budynki - deklaracja B


Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wniosek - informacja na temat ilości posiadanych odpadów


Drogi

Wniosek na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzadzeń niezwiazanych z funkcjonowaniem drogi


 

Działalność gospodarcza

CEIDG WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 Podatki i opłaty

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Oświadczenie o otrzymywaniu powiadomień sms 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Dowody osobiste

Zgłoszenie niuprawnonego wyk danych

Zgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osob

Zgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym

Wniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych

Wniosek o wydanie dowodu osobistego wersja aktualna

Wniosek o przekazanie,aktualizacje,usuniecie RDK

Formularz zg oszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 


 

Ewidencja ludności 

Zgłoszenie pobytu stałego.

Zgłoszenie pobytu czasowego.

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Zgloszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgloszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z rejestru mieszkańców 

Wniosek o nadanie ne PESEL

Pełnomocnictwo

Zgłoszenie Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - obywatel polski

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - obywatel Unii Europejskiej lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 

Wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

 

 Pełnomocnictwo do zastrzeżenia PESEL

 


 Wnioski na alkohol

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców,

których działalność polega na organizacji przyjęć

3. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

4. Oświadczenie roczne o wartosci sprzedaży napojow alkoholowych


Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo, ochrona środowiska

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Wniosek- o wydanie zezwolenia na działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych

3. WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKOM

 

4.  Zgłoszenie zamiaru wycinki - dotyczy drzew i krzewów na działkach będących własnością osób fizycznych

5. Wniosek o wydanie zgody na wycinkę -  dotyczy wycinki drzew i krzewów dla osób fizycznych związanych z prowadząną działalnością gospodarczą i osób prawnych

6. ZGŁOSZENIE WYCINKI - dotyczy osób fizycznych

UWAGA!!!   Ze względu na okresy ochronne zezwolenia wydaje się na okres od 16 października do 15 lutego 

 

7. WNIOSEK DO STUDIUM

8. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

9. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

10. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU GMINNEJ PRZESTRZENI ROLNICZO-LEŚNEJ

11. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY

12. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI

13. WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI

14. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU KONIECZNOŚCI WYDANIA DECYZJI ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

15. OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM x 3 zaliczka

16. OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM x 3 refundacja

17. OŚWIADCZENIE O NIESKŁADANIU ZABEZPIECZENIA (dotyczy jsfp)

18. Wniosek w sprawie sporządzenia lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 Oświadczenia majątkowe 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY 


 ROLNICTWO 

Wniosek do komisji szacowania szkód powstałych w wyniku przymrozków

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Formularz informacyjny dotyczący usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 


Mieszkaniowy zasób Gminy Złotów

1 wniosek

2 deklaracja o dochodach

3 oświadczenie

4 oświadczenie o stanie majątkowym


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE i  KLUBY SPORTOWE

WZÓR DRUKU SPRAWOZDANIA: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

WZÓR DRUKU SPRAWOZDANIA DLA KLUBU SPORTOWEGO: SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu 

WZÓR OFERTY NA ROK 2023 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 1327, Z PÓŹN. ZM.) 

Wzór ZGŁOSZENIA OSOBY DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ doradczej i opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2023

KLUBY SPORTOWE WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu