DRUKI DO POBRANIA

STRONA ZAWIERA NIEWYPEŁNIONE FORMULARZE DRUKÓW ORAZ WZORY WYPEŁNIONYCH DRUKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH W URZĘDZIE GMINY W ZŁOTOWIE

 


PROGRAM "CIEPŁE MIESZKANIE"

DEKLARACJA WSTĘPNA DO POBRANIA - wersja edytowalna wniosku

DEKLARACJA WSTĘPNA DO POBRANIA - wersja pdf


Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 


WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY 

 wniosek o dodatek węglowy w formacie .docx - wersja edytowalna

 wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf - wersja nieedytowalna 


CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

WNIOSKI:

 

BUDYNKI MIESZKALNE - deklaracja A

 

POZOSTAŁE BUDYNKI - deklaracja B


USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

Wniosek - informacja na temat ilości posiadanych odpadów


Drogi

Wniosek na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzadzeń niezwiazanych z funkcjonowaniem drogi


Działalność gospodarcza

CEIDG WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 Podatki i opłaty

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Oświadczenie o otrzymywaniu powiadomień sms 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Dowody osobiste

Zgłoszenie niuprawnonego wyk danych

Zgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osob

Zgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym

Wniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych

Wniosek o wydanie dowodu osobistego wersja aktualna

Wniosek o przekazanie,aktualizacje,usuniecie RDK

Formularz zg oszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Ewidencja ludności 

Zgłoszenie pobytu stałego.

Zgłoszenie pobytu czasowego.

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Zgloszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgloszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z rejestru mieszkańców 

Wniosek o nadanie ne PESEL

Pełnomocnictwo


 Wnioski na alkohol

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Oswiadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.


Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo, ochrona środowiska

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek- o wydanie zezwolenia na działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKOM

 Zgłoszenie zamiaru wycinki - dotyczy drzew i krzewów na działkach będących własnością osób fizycznych

Wniosek o wydanie zgody na wycinkę -  dotyczy wycinki drzew i krzewów dla osób fizycznych związanych z prowadząną działalnością gospodarczą i osób prawnych

UWAGA!!!Ze względu na okresy ochronne zezwolenia wydaje się na okres od 16 października do 15 lutego 

WNIOSEK DO STUDIUM

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU GMINNEJ PRZESTRZENI ROLNICZO-LEŚNEJ

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI

WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU KONIECZNOŚCI WYDANIA DECYZJI ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM x 3 zaliczka

OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM x 3 refundacja

OŚWIADCZENIE O NIESKŁADANIU ZABEZPIECZENIA (dotyczy jsfp)

Wniosek w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 Oświadczenia majątkowe 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY 


 ROLNICTWO 

Wniosek do komisji szacowania szkód powstałych w wyniku przymrozków

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Dokumenty dla osób składających podania o przyjęcie do pracy

Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

Klauzula zgody


Wniosek - ocena przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania 


 WNIOSEK O NAJEM lokalu mieszkalnego.

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH.