Sprzedaż samochodu - FSC-LUBLIN - 2 przetarg

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Złotów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego – samochodu FSC-Lublin.

 

1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, w dniu 25 listopada 2021 r., otwarcie ofert o godz. 1115.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7.

4. Przedmiot sprzedaży:

   Marka:  FSC Lublin

   Model pojazdu:  3302

   Nr rejestracyjny:  PZL 5V61
   Rok produkcji:  1997

   Rodzaj pojazdu:  samochód osobowy

   Liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy:  6
   Przebieg pojazdu:  96850 km
   Maksymalna masa całkowita pojazdu: 2900 kg
   Pojemność silnika:  2417 cm3

   Moc silnika: 51 kW

   Liczba osi:  2
   Paliwo: olej napędowy.

   Hak holowniczy:  tak

5. Stan techniczny pojazdu:

Stan techniczny dobry, posiada aktualne  badania  techniczne.

6. Cena wywoławcza wynosi:  1.500,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc pięćset 00/100).

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

1) Ofertę należy przygotować wg wzoru dostępnego stronie: http://www.gminazlotow.pl/zlotow/bip/wykazy-mienia-komunalnego-przeznaczonego-do-sprzedazy-dzierzawy-najmu.html

2) Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a/ imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b/ oferowaną cenę ( nie niższą od ceny wywoławczej) i warunki jej zapłaty,

c/oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

b/ drogą elektroniczną:  urzad@gminazlotow.pl

w terminie do dnia 25 listopada 2021 r. godz. 1100

2) Oferta jest wiążąca przez okres 21 dni kalendarzowych od terminu składania ofert.

9. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Organizator przetargu informuje że:

      a)  Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę;

      b)  w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa 

            postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami, 

            informując ich o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów z siedzibą: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Złotów: iod@gminazlotow.pl, tel. 672635305;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym przetargiem;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330); 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w przetargu;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przetargu ani zmianą postanowień umowy.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

W załączeniu:

  1. Formularz oferty cenowej.
  2. Zdjęcia pojazdu.