Wybór ławników na kadencję 2020 – 2023

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023


Informuję, iż w związku z upływem w roku bieżącym kadencji ławników, Rada Gminy Złotów najpóźniej w październiku 2019 r. – dokona zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 maja 2019 r. – wyboru:
2 ławników do XIV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Pile,
1 ławnika do Sądu Rejonowego w Złotowie,
1 ławnika do Sądu Rejonowego w Pile do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy.
Termin zgłaszania kandydatów przez uprawnione podmioty
upływa 30 czerwca 2019 r.

Kwestie procedury wyboru ławników reguluje rozdział 7

Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.)

Wymogi stawiane kandydatom na ławników zgodnie z zapisami ustawy:

Art. 158 [Kwalifikacje]

§ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

§ 2 (uchylony)

§ 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Art. 159 [Wyłączenia]

§ 1. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Art. 162 [Zgłaszanie kandydatów]

§ 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Art. 162

§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

§ 7a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, wzór listy osób popierających kandydata, wzory wymaganych oświadczeń można odbierać w Urzędzie Gminy w Złotowie – pokój nr 22 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.gminazlotow.pl w zakładce „Nabór na ławników”.

Zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Złotowie – pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu tj. od 700 do 1500 oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy
w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 67 263 53 05 wew. 28
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po dniu 30 czerwca 2019 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 


WÓJT
/-/ inż. Piotr Lach

 

 

 Pliki do pobrania:

1. karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.

2. formularz krk osoba - zapytanie.

3. osw-kandydata-przestepstwo.

4. osw-kandydata-wladza-rodzicielska.

5. listy osob zglaszajacych kandydata na lawnika.

6. oświad. prawa cywilne obywatelskie zatrudnienie.

opublikowano 2019-06-03