NADANIE NUMERU PESEL OBYWATELOM UKRAINY

Tryb nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Złotów

ul. Leśna 7

77-400 Złotów

Pokój nr 8

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wniosek o nadanie numeru PESEL może złożyć obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Wniosek o nadanie numeru PESEL składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dzieci, które ukończyły 12 rok życia muszą być obecne w Urzędzie przy składaniu wniosku.

Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców.

Odcisków palców nie pobiera się od osoby:  

  • która nie ukończyła 12 roku życia,
  • od której chwilowo nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
  • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego),    w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokumentu potwierdzającego urodzenie. 

W przypadku braku dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia. W takim wypadku konieczna jest obecność również osoby, która nie ukończyła 12 roku życia.

Kopię dokumentu na podstawie, którego organ dokonał ustalenia tożsamości dołącza się do wniosku o nadanie numeru PESEL. Z uwagi na konieczność nadania numerów PESEL wielu osobom w krótkim czasie, w celu przyspieszenia tej procedury, osoby mające taką możliwość, mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek-piątek 7.00  - 14.30

Uwagi:

Obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i został już mu  nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców) mogą zgłosić się do dowolnego organu gminy w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców.

Opłaty:

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie mogą załatwić sprawę po wcześniejszym umówieniu wizyty:

  1. telefonicznie pod numerem  telefonu 67-263-53-05 wew. 119
  2. osobiście w Urzędzie Gminy Złotów, pokój nr 8

Nadanie numeru PESEL będzie możliwe od 16 marca 2022 roku, z dniem powszechnego uruchomienia usługi obsługi wniosków.

Niezwłocznie, z chwilą złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Wymagane wnioski i dokumenty:

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

Dokument tożsamości: dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (nawet nieważny), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokument potwierdzający urodzenie. 

Do wniosku o nadanie numeru PESEL dołącza się kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, spełniającą wymagania określone w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, czyli taką którą składa się przy wyrabianiu polskich dowodów osobistych.

Dla obywateli Ukrainy, którzy legalnie wjechali do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa jest możliwość wykonania bezpłatnych zdjęć do wniosku o nadanie numeru PESEL w zakładach fotograficznych znajdujących się na terenie Złotowa po uprzednim zgłoszeniu się do Urzędu Gminy w Złotowie.

DO POBRANIA:

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

RUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

KLAUZULA RODO PO POLSKU_ REJESTR PESEL REJESTR OBYW. UKRAINY

KLAUZULA RODO PO UKRAIŃSKU_REJESTR PESEL REJESTR OBYW. UKRAINY