SZKODY SPOWODOWANE NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM

 

Informacja WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Poznaniu dotycząca "zgłaszania suszy w rolnictwie" oraz komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

 


Ogłoszenie dla rolników
Dotyczy: zgłaszania szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - zmiany od 9 czerwca 2020 r.

Szkody spowodowane niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym:
I. SUSZA – wniosek o szacowanie składa się drogą elektroniczną bez udziału Komisji - w dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację https://aplikacje.gov.pl/app/susza/ , w której producent rolny, po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym, składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych,
II. POZOSTAŁE ZJAWISKA - wniosek o oszacowanie składa się do Komisji*. Druk dostępny jest na stronie BIP w zakładce „ROLNICTWO” oraz do pobrania w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Złotów.
*Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Złotów powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Uwaga:

  •  Złożenie wniosku - Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów w terminie uwzględniającym konieczność dokonania przez Komisję lustracji na miejscu do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
  • Określenie daty - We wniosku należy określić dzień powstania szkody innej niż susza
  • Dane w zakresie szkód - Wniosek zawiera dane o całości produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy również w produkcji zwierzęcej.
  • Powierzchnia - Wnioskujący wykazują powierzchnię i rodzaj uprawy zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na dany rok, która stanowi załącznik do wniosku o szacowanie szkód.

do pobrania:  wniosek o szacowanie szkód

opublikowano 2022-09-09


Złotów, dnia 19 czerwca 2019 r.


Ogłoszenie dla rolników
Dotyczy: zgłaszania powstałych szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym

    Wójt Gminy Złotów Informuje o możliwości składania przez rolników wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych m.in. przez wiosenne przymrozki, czy suszę. Aktualne dane w zakresie monitoringu suszy i dotkniętych upraw znajdują się na http://www.susza.iung.pulawy.pl w zakładce „raporty” należy wybrać ostatni raport np. na dzień ogłoszenia to: http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/03/  następnie wybrać kolejno w zakładce „wersja tabelaryczna” województwo wielkopolskie, powiat złotowski, gmina ZłotówDruk wniosek o oszacowanie dostępny jest na stronie BIP w zakładce „ROLNICTWO” oraz do pobrania w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Złotów.
Zebrane od rolników wnioski będą przedmiotem badania przez Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Złotów powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Uwaga:

  • Złożenie wniosku - Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów w terminie uwzględniającym konieczność dokonania przez Komisję lustracji na miejscu do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
  •  Określenie daty - We wniosku należy określić dzień powstania szkody innej niż susza, a w przypadku suszy datą szkody będzie dzień złożenia wniosku.
  •  Dane w zakresie szkód - Wniosek zawiera dane o całości produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej.
  •  Powierzchnia - Wnioskujący wykazują powierzchnię i rodzaj uprawy zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z tym wskazane jest, by wraz z wnioskiem o szacowanie szkód, każdy rolnik przedłożył wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, który można również pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html. W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 – może zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR.

 

opublikowano 2019-06-19


 

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - SZKODY W UPRAWACH ROLNYCH W 2017 R.

OPUBLIKOWANO 07.11.2018 R.


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski w dniu 12 czerwca 2018 roku wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o jak najwcześniejsze uruchomienie systemu pomocy dla rolników najbardziej poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Odpowiednio wczesne ogłoszenie programu wsparcia, w obliczu pogłębiającej się klęski, jest szczególnie ważne dla umożliwienia oszacowania zakresu i wysokości szkód przed zakończeniem zbioru roślin przez tzw. komisje klęskowe.

W załączniku odpowiedź, którą na ręce Prezesa WIR przesłał Sekretarz Stanu Jacek Bogucki.

 

opublikowano 2018-07-11 


 

 

 Szkody w rolnictwie

 

     Urząd Gminy  w Złotowie uprzejmie informuje, że w  dniu wczorajszym  tj. 05.06.2018 r. IUNG w Puławach opracował  i ogłosił drugi raport  wartości klimatycznego bilansu wodnego.  Raport stwierdza, że na terenie Gminy Złotów na glebach kategorii  I  i  II  ma miejsce zagrożenie wystąpienia suszy w zbożach ozimych, jarych, krzewach owocowych i truskawkach.

     Wobec powyższego rolnicy, których uprawy  w/w  zostały  dotknięte suszą  mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7 pokój nr 1.

                              do dnia 06 lipca 2018 r.

     Wnioski należy składać na obowiązujących drukach dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznych w zakładce : straty w rolnictwie

 

     Wobec powyższego rolnicy których uprawy rolne zostały ewidentnie dotknięte suszą z powodu braku opadów atmosferycznych mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7  pokój nr 1.

 

Wnioski należy składać na obowiązujących drukach dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznych w zakładce : straty w rolnictwie 

opublikowano 2018-06-06


 

Złotów, dnia 1.08.2017 r.

 I N F O R M A C J A

 

     W związku z napływającymi od rolników zgłoszeniami z niektórych sołectw Gminy Złotów o powstałych szkodach w uprawach rolnych spowodowanych opadami gradu w dniu 30.07.2017 r. Urząd Gminy Złotów uprzejmie prosi o składanie przez poszkodowanych w biurze nr 15 wniosków szkodowych.

      Wnioski szkodowe należy składać na obowiązujących drukach dostępnych na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w zakładce: Straty w Rolnictwie.                        .      

      Z uwagi, że aktualnie trwa okres zbioru zbóż i rzepaku w celu sprawnego działania Komisji prosimy o pilne składanie wniosków i ujmowanie we wnioskach upraw uszkodzonych przez grad.

      Gmina Złotów zgłosiła do Wojewody Wielkopolskiego o wystąpieniu opadów gradu na części terytorium. Ewentualny zakres pomocy w celu pokrycia strat z budżetu Państwa nie jest w ogóle znany.

KLIKNIJ -> wniosek_o_oszacowanie_szkod