LVII

1. Projekt UCHWAŁY Nr LVII. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

2. Projekt UCHWAŁY Nr LVII. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

2.1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2029

3. Projekt UCHWAŁY Nr LVII. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 639/2, 639/3, 639/4, 639/5, 639/6, 639/7 w obrębie Święta, stanowiącej własność Gminy Złotów

4. Projekt UCHWAŁY Nr LVII. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości lokalowych w obrębie Nowa Święta stanowiącej własność Gminy Złotów 

5. Projekt UCHWAŁY Nr LVII. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Złotów  

6. Projekt UCHWAŁY Nr LVII. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2023”

7. Projekt UCHWAŁY Nr LVII. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów