Sesje Rady - uchwaly

SESJA LI W DNIU 12 listopada 2014

UCHWAŁA Nr LI/517/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr L/511/14 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr LI /516/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

UCHWAŁA Nr LI/515/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na obszarze Gminy

opublikowano dn. 27.11.2014 r.


 

SESJA L W DNIU 28 października 2014

UCHWAŁA Nr L/514/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym wsi Krzywa Wieś pomiędzy Gminą Złotów a Panem Tadeuszem Brzezińskim zam. w Radawnicy

UCHWAŁA Nr L/513/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr L/512/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2015

UCHWAŁA Nr L/511/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr L/510/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr L/509/14 RADY GMINY Złotów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/436/14 Rady Gminy Zlotów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.

UCHWAŁA Nr L/508/14 RADY GMINY Złotów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/417/14 Rady Gminy Zlotów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

UCHWAŁA Nr L/507/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA Nr L/506/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029.

opublikowano dn. 05.11.2014r.


 

SESJA XLIX W DNIU 25 września 2014

UCHWAŁA Nr XLIX/505/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLIX/504/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029.

UCHWAŁA Nr XLIX/503/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

UCHWAŁA Nr XLIX/502/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zalesie

UCHWAŁA Nr XLIX/501/14 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowejpołożonej w miejscowości Zalesie

UCHWAŁA Nr XLIX/500/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 września 2014 r.w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zalesie

UCHWAŁA Nr XLIX/499/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zalesie


UCHWAŁA Nr XLIX/498/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zalesie

 

UCHWAŁA Nr XLIX/497/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zalesie

UCHWAŁA Nr XLIX/496/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 września 2014 r.w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bielawa

UCHWAŁA Nr XLIX/495/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/42/11 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

opublikowano dn. 01.10.2014


 

SESJA XLVI W DNIU 27 sierpnia 2014

UCHWAŁA Nr XLVIII/494/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

UCHWAŁA Nr XLVIII/493/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

UCHWAŁA Nr XLVIII/492/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/482/14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

UCHWAŁA Nr XLVIII/491/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania społecznego zastępcy dyrektora w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów.

UCHWAŁA Nr XLVIII/490/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XLVIII/489/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029.

UCHWAŁA Nr XLVIII/488/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie.

opublikowano dn. 03.09.2014


 

SESJA XLVI W DNIU 31 lipca 2014

UCHWAŁA Nr XLVII/487/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy 

UCHWAŁA Nr XLVII/486/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XLVII/485/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLVII/484/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029.

UCHWAŁA Nr XLVII /483/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano dn. 13.08.2014


 

SESJA XLVI W DNIU 26 czerwca 2014

UCHWAŁA Nr XLVI/482/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

UCHWAŁA Nr XLVI/481/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIV/248/12 Rady Gminy Złotów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

UCHWAŁA Nr XLVI/480/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLVI/479/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029.

UCHWAŁA Nr XLVI/478/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2014

UCHWAŁA NR XLVI/477/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/418/14 Rady Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

UCHWAŁA Nr XLVI/476/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013

UCHWAŁA Nr XLVI/475/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013

opublikowano dn. 03.07.2014


 

SESJA XLV W DNIU 29 maja 2014

UCHWAŁA Nr XLV/474/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

UCHWAŁA Nr XLV/473/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej udziału w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Kleszczyna

UCHWAŁA Nr XLV/472/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Rudna

UCHWAŁA Nr XLV/471/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Rudna

UCHWAŁA Nr XLV/470/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XLV/469/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XLV/468/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr XLV/467/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr XLV/466/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś

UCHWAŁA NR XLV/465/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym wsi Nowy Dwór i Dzierzążenko dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

UCHWAŁA Nr XLV/464/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla parku fotowoltaicznego „Franciszkowo”

UCHWAŁA Nr XLV/463/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia sołectw Bługowo, Buntowo i Klukowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

UCHWAŁA Nr XLV/462/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Złotów na lata 2014-2017”

UCHWAŁA Nr XLV/461/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Złotów oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

UCHWAŁA Nr XLV/460/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA Nr XLV/459 /14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

UCHWAŁA Nr XLV/458 /14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLV/457/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029.

opublikowano dn.06.06.2014r.


 

SESJA XLIV W DNIU 24 kwietnia 2014

UCHWAŁA Nr XLIV/456/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowej płożonej w miejscowości Sławianowo

UCHWAŁA Nr XLIV/455/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XLIV/454/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/229/2000 Rady Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie podziału Sołectwa Dzierzążenko i utworzenia Sołectwa Nowiny

UCHWAŁA Nr XLIV/453/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/417/02 Rady Gminy Złotów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie podziału Sołectwa Zalesie i utworzenia Sołectwa Pieczynek

UCHWAŁA Nr XLIV/452/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/104/11 Rady Gminy Złotów z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radawnica

UCHWAŁA Nr XLIV/451/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/102/11 Rady Gminy Złotów z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pieczynek

UCHWAŁA Nr XLIV/450/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

UCHWAŁA Nr XLIV/449/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLIV/448/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029.

opublikowano dn. 07.05.2014


 

SESJA XLIII W DNIU 26 marca 2014

UCHWAŁA Nr XLIII/447/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XLIII/446/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic

UCHWAŁA Nr XLIII/445/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złotów

 

UCHWAŁA Nr XLIII/444/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

UCHWAŁA Nr XLIII/443/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Złotów na lata 2013 - 2032”

UCHWAŁA Nr XLIII/442/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złotów w roku 2014”.

UCHWAŁA Nr XLIII/441/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA Nr XLIII/440/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XLIII/439/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA Nr XLIII/438/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/268/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr XLIII/437/14 RADY GMINY Złotów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013.

 

UCHWAŁA Nr XLIII/436/14 RADY GMINY Złotów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

UCHWAŁA Nr XLIII/435/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLIII/434/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029

UCHWAŁA Nr XLIII/433/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano dn. 08.04.2014


 

SESJA XLII W DNIU 27 lutego 2014

UCHWAŁA Nr XLII/432/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2014

UCHWAŁA Nr XLII/431/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2014

UCHWAŁA Nr XLII/430/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XLII/429/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

UCHWAŁA Nr XLII/428/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Pieczynek

UCHWAŁA Nr XLII/427/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Nowiny

UCHWAŁA Nr XLII/426/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Radawnica

UCHWAŁA Nr XLII/425/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. uzgodnienia treści Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złotów

UCHWAŁA Nr XLII/424/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Złotów

UCHWAŁA Nr XLII/423/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Złotów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

UCHWAŁA Nr XLII/422/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLII/421/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029.

opublikowano dn. 07.03.2014

 


 

SESJA XLI W DNIU 30 stycznia 2014

UCHWAŁA Nr XLI/420/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Zalesie

UCHWAŁA Nr XLI/419/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XLI/418/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

UCHWAŁA Nr XLI/417/14 RADY GMINY Złotów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

UCHWAŁA Nr XLI/416 /14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XLI/415/14 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029.

opublikowano dn. 06.02.2014


 

SESJA XL W DNIU 20 grudnia 2013

UCHWAŁA Nr XL/414/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XL/413/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XL/412/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014-2029

UCHWAŁA Nr XL/411/13 RADY GMINY Złotów z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XL/410/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

UCHWAŁA Nr XL/409 /13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

udostępniono dn. 31.12.2013

 


 

SESJA XXXIX W DNIU 28 LISTOPADA 2013

UCHWAŁA Nr XXXIX/408/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Złotów.

UCHWAŁA Nr XXXIX/407/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Złotów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej nr projektu POKL.09.01.01-30-083/13

UCHWAŁA Nr XXXIX /406/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXXIX/404/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

UCHWAŁA Nr XXXIX/403/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Złotów a Państwem Stanisławem i Ewą Suchy zamieszkałym w Złotowie

UCHWAŁA Nr XXXIX/402/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada2013 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Stawnica pomiędzy Gminą Złotów a Panem Pawłem Kluczka zamieszkałym w Stawnicy

UCHWAŁA Nr XXXIX/401/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare Dzierzążno


UCHWAŁA Nr XXXIX/400/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare Dzierzążno

UCHWAŁA Nr XXXIX/399/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare Dzierzążno

UCHWAŁA Nr XXXIX/398/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stawnica

UCHWAŁA Nr XXXIX/397/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bielawa

UCHWAŁA Nr XXXIX/396/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2014

UCHWAŁA Nr XXXIX/395/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2013

UCHWAŁA Nr XXXIX/394/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/393/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

opublikowano dn. 05.12.2013

 


 

SESJA XXXVIII W DNIU 24 PAŻDZIERNIKA 2013

UCHWAŁA Nr XXXVIII/392/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/383/2001 w sprawie ustalenia stawek za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowej w Świętej.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/391/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie Gminy Złotów.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/390/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie bezprzetargowego obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. za jednorazowym wynagrodzeniem dla działki nr 18 w obrębie ewidencyjnym Klukowo.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/389/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Pomoc dla przedszkolaków z gminy Złotów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej nr projektu POKL.09.01.01-30-016/13

UCHWAŁA Nr XXXVIII/388/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Gminy

UCHWAŁA Nr XXXVIII/387/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/386/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023

opublikowano dn. 07.11.2013


SESJA XXXVII W DNIU 26 WRZEŚNIA 2013
 
 
 

opublikowano dn. 08.10.2013

 

SESJA XXXVI W DNIU 29 SIERPNIA 2013

UCHWAŁA Nr XXXVI/382/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

UCHWAŁA Nr XXXVI/381/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

UCHWAŁA Nr XXXVI/380/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonejw miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXXVI/379/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości StawnicaUCHWAŁA Nr XXXVI/378/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

UCHWAŁA Nr XXXVI/377/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudna

UCHWAŁA Nr XXXVI/376/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bługowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/375/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XXXVI/374/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XXXVI/373/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XXXVI/372/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XXXVI/371/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości ŚwiętaUCHWAŁA Nr XXXVI/370/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w stosunku do rodzajów miejscowości Zawilce i Grudna

UCHWAŁA Nr XXXVI/369/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2013

UCHWAŁA Nr XXXVI/368/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIV/359/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

UCHWAŁA Nr XXXVI/367/13 RADY GMINY Złotów z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013

UCHWAŁA Nr XXXVI/366 /13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.
UCHWAŁA Nr XXXVI/365/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

udostępniono dn. 06.09.2013

 


 

SESJA XXXIV W DNIU 11 lipca 2013

UCHWAŁA Nr XXXV/364/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

UCHWAŁA Nr XXXV/363/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii rzymsko - katolickiej p.w. Św. Barbary w Radawnicy

UCHWAŁA Nr XXXV/362/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXXV/361/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

opublikowano dn.23.07.2013r


 

SESJA XXXIV W DNIU 25 czerwca 2013

UCHWAŁA Nr XXXIV/360/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotów”

UCHWAŁA Nr XXXIV/359/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

UCHWAŁA Nr XXXIV/358/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

UCHWAŁA Nr XXXIV/357/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 356 /13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

UCHWAŁA Nr XXXIV/355/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012

UCHWAŁA Nr XXXIV/354/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok

opublikowano dn 15.06.2013


SESJA XXXIII W DNIU 29 maja 2013

UCHWAŁA Nr XXXIII/353/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia sołectw Franciszkowo, Górzna, Kamień, Krzywa Wieś, Nowy Dwór, Pieczynek, Sławianowo, Stawnica i Zalesie do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

UCHWAŁA Nr XXXIII/352/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym wsi Dzierzążenko pomiędzy Gminą Złotów a Panem Edmundem Krzych zam. Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXXIII/351/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XXXIII/350/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyna

UCHWAŁA Nr XXXIII/349/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyna

UCHWAŁA Nr XXXIII/348/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyna

UCHWAŁA Nr XXXIII/347/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości KleszczynaUCHWAŁA Nr XXXIII/346/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyna

UCHWAŁA Nr XXXIII/345/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr XXXIII/344/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic

UCHWAŁA Nr XXXIII/343/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic

UCHWAŁA Nr XXXIII/342/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic

UCHWAŁA Nr XXXIII/341/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic

UCHWAŁA Nr XXXIII/340/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic

UCHWAŁA Nr XXXIII/339/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic

UCHWAŁA Nr XXXIII/338/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyna

UCHWAŁA Nr XXXIII/337/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyna

UCHWAŁA Nr XXXIII/336/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr XXXIII/335/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr XXXIII/334/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2013

UCHWAŁA Nr XXXIII/333/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.
opublikowano dn. 11.06.2013


 

SESJA XXXII W DNIU 25 kwietnia 2013

UCHWAŁA Nr XXXII/331/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr XXXII/330/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXXII/329/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów

UCHWAŁA Nr XXXII/328/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXI/321/13 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie urzędowych nazw miejscowości

UCHWAŁA Nr XXXII/327/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz

UCHWAŁA Nr XXXII/326/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia sołectw Nowiny, Skic, Święta i Wąsosz do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

UCHWAŁA Nr XXXII/325/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Piła

UCHWAŁA Nr XXXII/324/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

udostępniono dn. 30.04.2013

 


 

SESJA XXXI W DNIU 27 marca 2013

UCHWAŁA Nr XXXI/323/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Międzybłocie

UCHWAŁA Nr XXXI/322/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górzna

UCHWAŁA Nr XXXI/321/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie urzędowych nazw miejscowości

UCHWAŁA Nr XXXI/320/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z amfiteatru w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XXXI/319/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXXI/318/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr XXXI/317/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA Nr XXXI/316/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXXI/315/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

udostpniono dn. 05.04.2013r

 


 

SESJA XXIX W DNIU 12 marca 2013

UCHWAŁA Nr XXX/314/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny w Złotowie

 


 

SESJA XXIX W DNIU 28 lutego 2013

UCHWAŁA Nr XXIX/313/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2013

UCHWAŁA Nr XXIX/312/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2013

UCHWAŁA Nr XXIX/311/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/115/11 Rady Gminy Złotów z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny obręb geodezyjny Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXIX/310/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór

UCHWAŁA Nr XXIX/309/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXIX/308/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr XXIX/307/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z amfiteatru w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XXIX/306/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/292/13 Rady Gminy Złotów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu

UCHWAŁA Nr XXIX/305/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/291/13 Rady Gminy Złotów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Stawnicy

UCHWAŁA Nr XXIX/304/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Świętej

UCHWAŁA Nr XXIX/303/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy

UCHWAŁA Nr XXIX/302/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXIX/301/2013 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

UCHWAŁA Nr XXIX/300/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2013”

.UCHWAŁA Nr XXIX/299/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów na lata (2012) 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”

 


 

 

SESJA XXVIII W DNIU 31 STYCZNIA 2013

UCHWAŁA Nr XXVIII/298/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA Nr XXVIII/297/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r.w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotów”

UCHWAŁA Nr XXVIII/296/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminyobejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

UCHWAŁA Nr XXVIII/295/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr XXVIII/294/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXVIII/293/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami

UCHWAŁA Nr XXVIII/292/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu

UCHWAŁA Nr XXVIII/291/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Stawnicy

UCHWAŁA Nr XXVIII/290/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXVIII/289/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023

 


 

 

SESJA XXVII W DNIU 19 grudnia 2012

UCHWAŁA Nr XXVII/288/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/287/2012 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

UCHWAŁA Nr XXVII/286/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 grudnia 2012 r.w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

Uchwała Nr XXVII/285/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/284/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2012 r.w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012 – 2022.


 

SESJA XXVI W DNIU 29 listopada 2012

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/283/ 12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Świętej

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/282/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/281/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/280/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla parku fotowoltaicznego „Franciszkowo”

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/279/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania imienia sali wiejskiej w Klukowie

 

UCHWAŁA Nr XXVI/278/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/277/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierzążenko

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/276/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/275/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/274/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

 

 

UCHWAŁA Nr XXVI /273/12 RADY GMINY ZŁOTÓWz dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2013

 

 

UCHWAŁA nr XXVI/272/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 

Uchwała Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

 


 

 

SESJA XXV W DNIU 24 października 2012

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXV/270/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierzążenko

 

UCHWAŁA Nr XXV/269/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „nad jeziorem Zaleskim”

Załącznik do 269

 

UCHWAŁA Nr XXV/268/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

UCHWAŁA Nr XXV/267/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2012 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Gminy.

 

UCHWAŁA Nr XXV/266/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/42/11 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.

 

 

UCHWAŁA Nr XXV/265/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

UCHWAŁA Nr XXV/264/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Załączniki do 264

 

 

UCHWAŁA Nr XXV/263/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXV/262/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XXV/261/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012 – 2022.

 


 

 

SESJA XXIV W DNIU 27 wrzesnia 2012

 

UCHWAŁA Nr XXIV/260/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/259/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/258/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/257/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/256/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/255/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/254/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/253/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym wsi Nowy Dwór i Dzierzążenko dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

UCHWAŁA Nr XXIV/252/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”

 

UCHWAŁA NR XXIV/251/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/ 250/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/229/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze środowiskowych obiektów sportowych na terenie Gminy Złotów

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/249/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/248/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

 

UCHWAŁA Nr XXIV/247/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie

 

UCHWAŁA Nr XXIV/246/12 RADY GMINY Złotów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/179/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

 

UCHWAŁA Nr XXIV/245/12 RADY GMINY Złotów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXI/255/09 Rady Gminy Złotów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

 

udostępniono dn.01.10.2012

 

 

Uchwała Nr XXIV/244/12 Rady Gminy Złotów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

 

udost. 18.10.2012

 


 

 

SESJA XXIII W DNIU 23 sierpnia 2012

 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/242/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonych w miejscowości Franciszkowo

 

UCHWAŁA Nr XXIII/241/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/236/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Złotów przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

 

UCHWAŁA XXIII/240/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Złotów

 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/239/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów

 

Uchwała Nr XXIII/238/12 Rady Gminy Złotów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

 

udostępniono 05.09.2012


 

 

 

SESJA XXII W DNIU 19 lipca 2012

 

UCHWAŁA Nr XXII/237/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym wsi Nowy Dwór i Dzierzążenko dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/236/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Złotów przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/235/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Rudna

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/234/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Rudna

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/233/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Rudna

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/232/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Rudna

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/231/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/230/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górzna

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/229/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania ze środowiskowych obiektów sportowych na terenie Gminy Złotów

 

 

UCHWAŁA NR XXII/228/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do reprezentowania i zastępowania Rady Gminy Złotów w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu ze skargi Prokuratora Rejonowego w Złotowie o unieważnienie uchwały Rady Gminy Złotów

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/227/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

 

226

 

 

Uchwała Nr XXII/225/12 Rady Gminy Złotów z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

 


 

 

 

SESJA XXI W DNIU 28 czerwca 2012

 

 

UCHWAŁA Nr XXI /224 /12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/185/12 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

 

 

UCHWAŁA Nr XXI/223/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Złotów do stanowienia o wysokości cen i opłat oraz do sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Złotów

 

 

UCHWAŁA Nr XXI/222/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

 

Uchwała Nr XXI/221/12 Rady Gminy Złotów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XXI/220/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złotów za rok 2011

 

 

UCHWAŁA Nr XXI/219/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.

 


 

 

SESJA XX W DNIU 31 maja 2012

 

UCHWAŁA Nr XX/218/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś

 

 

UCHWAŁA Nr XX/217/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowiny

 

 

UCHWAŁA Nr XX/216/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złotów na lata 2012–2016

 

UCHWAŁA Nr XX/215/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów

 

 

UCHWAŁA Nr XX/214/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Złotów

 

 

Uchwała Nr XX/213/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

 

 

Uchwała Nr XX/212/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012 – 2022.

 

 

UCHWAŁA Nr XX/211/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne

 


 

 

SESJA XIX W DNIU 26 kwietnia 2012

 

 

UCHWAŁA Nr XIX/210/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzybłocie

 

 

UCHWAŁA Nr XIX/209/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze

 

 

Uchwała Nr XIX/208/12 Rady Gminy Złotów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.


 

SESJA XVIII W DNIU 29 marca2012

UCHWAŁA Nr XVIII/207/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny

UCHWAŁA Nr XVIII/206/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Międzybłocie

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/205/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kamień

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/204/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2012”.

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/203/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/42/11 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/202/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1m3 ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/201/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/200/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/199/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

 

 

Uchwała Nr XVIII/198/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/197/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012-2022.

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/196/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/195/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu


 

SESJA XVII W DNIU 23 lutego 2012

UCHWAŁA Nr XVII/194/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Złotów do Związku Gmin Krajny

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/193/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2012

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/192/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2012

 

 

UCHWAŁA NR XVII/191/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/190/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/189/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierzążenko

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/188/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Stawnicy

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/187/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu

 

 

Uchwała Nr XVII/186/12 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/185/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu


 

SESJA XVI W DNIU 26 stycznia 2012

UCHWAŁA Nr XVI/184/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr XVI/183/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr XVI/182/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr XVI/181/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr XVI/180/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr XVI/179/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr XVI/178/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr XVI/177/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr XVI/176/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr XVI/175/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr XVI/174/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów na obszarze wsi ZALESIE

 

UCHWAŁA Nr XVI/173/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/ 22 /06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

 

UCHWAŁA Nr XVI/172/12 RADY GMINY Złotów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLIII/383/10 Rady Gminy Złotów z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

Uchwała Nr XVI/171/12 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/170/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012-2022.

 


 

 

SESJA XV W DNIU 29 grudnia 2011

 

UCHWAŁA Nr XV/169/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu na 2012 rok.

 

UCHWAŁA Nr XV/168/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012-2022.

UCHWAŁA Nr XV/167/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Klukowo

UCHWAŁA Nr XV/166/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości BlękwitUCHWAŁA Nr XV/165/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów WielkopolskiUCHWAŁA Nr XV/164/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości ŚwiętaUCHWAŁA Nr XV/163/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2018

UCHWAŁA Nr XV/162/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XV/161/11Rady Gminy Zlotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 r.

160

 


SESJA XIV W DNIU 24 listopada 2011

 

UCHWAŁA Nr XIV/159 /11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

UCHWAŁA Nr XIV/158/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.UCHWAŁA Nr XIV/157 /11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

UCHWAŁA Nr XIV/156 /11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XIV /155/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Złotów

 


 

SESJA XIII W DNIU 25 października 2011

 

UCHWAŁA Nr XIII/151/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzywa WieśUCHWAŁA Nr XIII/150/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare Dzierzążno

UCHWAŁA Nr XIII/148/11RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie

UCHWAŁA Nr XIII/147/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA Nr XIII/149/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność budynku użytkowego wraz z działką

UCHWAŁA Nr XIII/148/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie

UCHWAŁA Nr XIII/146/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA Nr XIII/145/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Górzna, Kamień i Radawnica.UCHWAŁA Nr XIII/144/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2011 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy.

U C H W A Ł A Nr XIII/143/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/109/07 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości tej opłaty, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności

 

UCHWAŁA Nr XIII/142/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA Nr XIII/141/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XIII/140/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2012.

UCHWAŁA Nr XIII/139/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie.

 


 

SESJA XII W DNIU 29 września 2011

 

UCHWAŁA Nr XIII/138/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.UCHWAŁA Nr XII/137/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2011 r.w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

UCHWAŁA Nr XII/136/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości SkicUCHWAŁA Nr XII/134/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VII/56/11 Rady Gminy Złotów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczaniaUCHWAŁA Nr XII/133/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

132

UCHWAŁA Nr XII/131/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Złotowie na kadencję 2012 - 2015

 


 

UCHWAŁA Nr XII/135/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność niieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górzna

SESJA XI W DNIU 25 sierpnia 2011

UCHWAŁA Nr XI/130/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne

załącznik do Uchwały 130

 

UCHWAŁA Nr XI/129/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

UCHWAŁA Nr XI/128/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

UCHWAŁA Nr XI/127/11 RADY GMINY Złotów z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

 

UCHWAŁA Nr XI/126/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

 

UCHWAŁA Nr XI/125/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pod tytułem „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” o Nr: POKL.09.01.02-30-094/11

 

UCHWAŁA Nr XI/124/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2011 - 2019.

 

 


 

SESJA X W DNIU 14 lipca 2011

UCHWAŁA Nr X/123/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr X/122/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

 

UCHWAŁA Nr X/121/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

 

UCHWAŁA Nr X/120/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

 

UCHWAŁA Nr X/119/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta

 

UCHWAŁA Nr X/118/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic

 

UCHWAŁA Nr X/117/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

 

UCHWAŁA Nr X/116/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

 

UCHWAŁA Nr X/115/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny obręb geodezyjny Dzierzążenko

 

UCHWAŁA Nr X/114/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny obręb geodezyjny Dzierzążenko

 

UCHWAŁA Nr X/113/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu

 

UCHWAŁA Nr X/112/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa ZALESIE

 

UCHWAŁA Nr X/111/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa WĄSOSZ

 

UCHWAŁA Nr X/110/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa ŚWIĘTA

 

UCHWAŁA Nr X/109/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa STAWNICA

 

UCHWAŁA Nr X/108/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa STARE DZIERZĄŻNO

 

UCHWAŁA Nr X/107/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa SŁAWIANOWO

 

UCHWAŁA Nr X/106/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa SKIC

 

UCHWAŁA Nr X/105/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa RUDNA

 

UCHWAŁA Nr X/104/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa RADAWNICA

 

UCHWAŁA Nr X/103/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa PŁOSKÓW

 

UCHWAŁA Nr X/102/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa PIECZYNEK

 

UCHWAŁA Nr X/101/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa NOWY DWÓR

 

UCHWAŁA Nr X/100/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa NOWINY

 

UCHWAŁA Nr X/99/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa NOWA ŚWIĘTA

 

UCHWAŁA Nr X/98/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa MIĘDZYBŁOCIE

 

UCHWAŁA Nr X/ 97/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KRZYWA WIEŚ

 

UCHWAŁA Nr X/96/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KLUKOWO

 

UCHWAŁA Nr X/95/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KLESZCZYNA

 

UCHWAŁA Nr X/94/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KAMIEŃ

 

UCHWAŁA Nr X/93/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa JÓZEFOWO

 

UCHWAŁA Nr X/92/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa GÓRZNA

 

UCHWAŁA Nr X/91/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa FRANCISZKOWO

 

UCHWAŁA Nr X/90/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa DZIERZĄŻENKO

 

UCHWAŁA Nr X/89/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa BUNTOWO

 

UCHWAŁA Nr X/88/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa BŁUGOWO

 

UCHWAŁA Nr X/87/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa BLĘKWIT

 

UCHWAŁA Nr X/86/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa BIELAWA

 

UCHWAŁA Nr X/85/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

 

UCHWAŁA Nr X/84/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 

UCHWAŁA Nr X/83/11RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

82

 

 

 


 

 

SESJA IX W DNIU 20 czerwca 2011

UCHWAŁA Nr IX/81/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/69/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

UCHWAŁA Nr IX/80/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

 

UCHWAŁA Nr IX/79/11 RADY GMINY Złotów z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

 

UCHWAŁA Nr IX/78/11 RADY GMINY Złotów z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

 

UCHWAŁA Nr IX/77/11 RADY GMINY Złotów z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

 

UCHWAŁA Nr IX/76/11 RADY GMINY Złotów z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

 

UCHWAŁA Nr IX/75 /11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, określenia trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia

 

UCHWAŁA Nr IX/74/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

 

UCHWAŁA Nr IX/73/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złotów za rok 2010

 

UCHWAŁA Nr IX/72/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

 


 

SESJA VIII W DNIU 26 maja 2011

 

 

UCHWAŁA Nr VIII/71/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2011 r. o przystąpieniu Gminy Złotów do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

UCHWAŁA NR VIII/70/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

 

 

UCHWAŁA Nr VIII/69/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

UCHWAŁA Nr VIII/68/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

67

 

UCHWAŁA NR VIII/66/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów

Uzasadnienie do Uchwały 66

Załącznik 1 i 2 do 66 cz.I

Załącznik 1 i 2 do 66 cz.II

Załącznik nr 3 do 66

Załącznik nr 4 do 66

 


 

SESJA VII W DNIU 20 kwietnia 2011

UCHWAŁA Nr VII/65/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr VII/64/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr VII/63/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr VII/62/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare Dzierzążno

 

UCHWAŁA Nr VII/61/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare Dzierzążno

 

UCHWAŁA Nr VII/60/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare Dzierzążno

 

UCHWAŁA Nr VII/59/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica

 

UCHWAŁA Nr VII/58/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

 

UCHWAŁA Nr VII/57/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów

 

UCHWAŁA Nr VII/56/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 

UCHWAŁA Nr VII/55/11 Rady Gminy Złotów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Złotów oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.

 

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

 

UCHWAŁA Nr VII/53/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

 

UCHWAŁA Nr VII/52/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2011 - 2017.

 


SESJA VI W DNIU 24 marca 2011

UCHWAŁA Nr VI/51/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 

UCHWAŁA Nr VI/50/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów

 

UCHWAŁA Nr VI/49/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

UCHWAŁA Nr VI/48/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/380/10 Rady Gminy Złotów z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 

UCHWAŁA Nr VI/47/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

 

 


SESJA V W DNIU 24 LUTEGO 2011

 

UCHWAŁA Nr VI/46/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

 

 

UCHWAŁA Nr V/44/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów na obszarze wsi ZALESIE

 

UCHWAŁA Nr /43/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/402/2001 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Złotów ograniczenia obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi oraz ich używania

 

UCHWAŁA Nr V/42/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.

 

UCHWAŁA Nr V/41/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/456/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr V/40/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V.40.11

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V.40.11

Załącznik nr 3 do uchwały Nr V.40.11

Załącznik nr 4 do uchwały Nr V.40.11

 

UCHWAŁA Nr V/39/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2011 - 2017.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V.39.11

 


SESJA IV W DNIU 20 STYCZNA 2011

UCHWAŁA Nr IV/38/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2011

 

UCHWAŁA Nr IV/37/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2011

 

UCHWAŁA Nr IV/36/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od ,,Rolnik” Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” w Złotowie

 

UCHWAŁA Nr IV/ 35 /11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Eksploatacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Złotowie

 

UCHWAŁA Nr IV/34/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr IV /33/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr IV/32/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr IV/31/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr IV/30/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

UCHWAŁA Nr IV/29/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górzna

 

UCHWAŁA Nr IV/28/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bielawa

 

UCHWAŁA Nr IV/27/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania projektu Statutu Sołectwa

 

UCHWAŁA Nr IV/26/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wskazania WiceprzewodniczącegoRady Gminy jako upoważnionego do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy

 

UCHWAŁA Nr IV/25/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Górzna, Kamień i Radawnica

 

UCHWAŁA Nr IV/24/11 RADY GMINY ZŁOTÓW Z DNIA 20 STYCZNIA 2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

 

UCHWAŁA Nr IV/23/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2011 - 2017.

 

UCHWAŁA Nr IV/22/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła” realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego oraz przyjęcia tego przedsięwzięcia do realizacji

 

 


 

SESJA III W DNIU 28 GRUDNIA 2010

UCHWAŁA Nr III/21/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy na członka Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

 

UCHWAŁA Nr III/20/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy

 

UCHWAŁA Nr III/19/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/32/07 Rady Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy

 

UCHWAŁA Nr III/18/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: budżetu na 2011 rok.

 

UCHWAŁA Nr III/17/10 RADY GMINY Złotów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2011-2017

 

UCHWAŁA Nr III/16/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVIII/453/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

 

UCHWAŁA Nr III/15/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/412/10 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”

 

UCHWALA Nr III/14/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/411/10 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

UCHWAŁA Nr III/13/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

UCHWAŁA Nr III/12/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

 

UCHWAŁA Nr III/11/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.

 

UCHWAŁA Nr III/10/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy

 


SESJA II W DNIU 06 GRUDNIA 2010

UCHWAŁA Nr II/9/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Złotów

 

UCHWAŁA Nr II/8/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr II/7/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia

6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy

UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA Nr II/5/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.

 


SESJA I W DNIU 01 GRUDNIA 2010

UCHWAŁA Nr I/4/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Złotów

 

UCHWAŁA Nr I/3/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Złotów

 

UCHWAŁA Nr I/2/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Złotów

 

UCHWAŁA Nr I/1/10 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Złotów

Dokumenty do pobrania: