SESJA XL

Uchwała Nr XL/330/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 marca 2006 r.

 

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr XL/331/06

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 marca 2006 r.

  

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów


uchwała nr XL/332/06


UCHWAŁA Nr XL/333/06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.