Program Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023

 

Program rewitalizacji do pobrania po kliknięciu w poniższy link:

Program Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023

 

Gmina Złotów zdecydowała się opracować Program Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów na lata 2017-2023 zwany także w dalszej części niniejszego opracowanie Programem Rewitalizacji Gminy Złotów, Programem Rewitalizacji, Programem lub PR.

 

Na mocy Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do wdrożenia i prowadzenia procesu rewitalizacji stanowią zadania własne gminy. Gmina Złotów przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów, jest obwarowany konkretnymi, opisanymi poniżej wymogami.

 

Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:

 

 gospodarczych (w szczególnośi niski stopieńprzedsięiorczośi, słba kondycja lokalnych przedsięiorstw),

 

 śodowiskowych (w szczególnośi przekroczenie standardów jakośi śodowiska, obecnośćodpadów stwarzająych zagrożnie dla żcia, zdrowia ludzi lub stanu śodowiska),

 

 przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególnośi niewystarczająe wyposażnie w infrastrukturętechnicznąi społcznąlub jej zł stan techniczny, brak dostęu do podstawowych usłg lub ich niska jakość niedostosowanie rozwiąańurbanistycznych do zmieniająych sięfunkcji obszaru, niski poziomu obsłgi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakośćterenów publicznych),

 

 technicznych (w szczególnośi degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiąańtechnicznych umożiwiająych efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególnośi w zakresie energooszczęnośi i ochrony śodowiska).

 

8

 

Obszar cechująy sięszczególnąkoncentracjąwyżj wymienionych zjawisk, na którym Gmina zamierza prowadzićrewitalizacjęz uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza sięjako obszar rewitalizacji. Moż on obejmowaćcałśćlub częśćobszaru zdegradowanego, ale nie moż byćwięszy niż20 % powierzchni Gminy ani zamieszkał przez więej niż30 % liczby jej mieszkańów. Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar rewitalizacji mogąbyćpodzielone na podobszary, które nie musząposiadaćwspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każym z nich wystęowania koncentracji opisanych wyżj negatywnych zjawisk. Tak obszar zdegradowany, jak i rewitalizacji mogąstanowićto samo terytorium.

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Z tego teżpowodu powinna byćprowadzona w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działnia na rzecz lokalnej społcznośi, przestrzeni i gospodarki. Rewitalizacja powinna byćprowadzona na rzecz interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Sąto w szczególnośi mieszkańy rewitalizowanych terenów czy teżpodmioty gospodarcze prowadząe działlnośćna danych obszarach.

 

Program Rewitalizacji Gminy Złtów jest wieloletnim programem działńw sferze społcznej i gospodarczej. Jego celem jest wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego rozwoju. Ponadto Program stanowi narzęzie planowania i koordynowania różorodnych aktywnośi w ramach rewitalizacji.

 

Program rewitalizacji skupia sięna zdiagnozowaniu obszarów gminy znajdująych sięw sytuacji kryzysowej o najbardziej zdegradowanej strukturze, w tym społcznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i śodowiskowej oraz okreśeniu działńsłżąych poprawie sytuacji tych obszarów, głwnie w sferze społcznej, ale i w pozostałch sferach wyżj wymienionych. Program zostałopracowany przy współdziale mieszkańów, śodowisk społcznych i gospodarczych oraz szeroko prowadzonych konsultacji społcznych. SkutecznośćProgramu, w dużj mierze zależ od partycypacji społcznej stą wyżj wymienione działnia.

 

Przygotowanie dokumentu poprzedzono badaniami dotycząymi rewitalizacji. W trakcie prac prowadzono moderowane warsztaty, dokonano diagnozy w oparciu o dostęne dane. Ponadto dokument byłpoddany procesowi konsultacji społcznych. 9

 

Dla zwięszenia obiektywnośi poszczególne działnia badawcze wykonywano we współracy z różymi specjalistami zewnęrznymi, natomiast nad powstaniem całśi dokumentu czuwałzespółpracowników Urzęu Gminy Złtów.

 

Wszystkie dane, które uzyskano w poniżzych analizach, zgodnie z zaleceniami Urzęu Marszałowskiego, został zebrane przy pomocy Urzęu Gminy w Złtowie, Gminnego Ośodka Pomocy Społcznej w Złtowie, szkółz terenu Gminy oraz strony internetowej Głwnego Urzęu Statystycznego. Moża zatem uznać ż analizowane dane sąmierzalne, wiarygodne i możiwe do pozyskania w przyszłśi, podczas monitoringu i oceny Programu Rewitalizacji Gminy Złtów.

  

Dokumenty do pobrania: