36

Złotów, dnia 2022-04-20

OŚ.6220.1.2022

Decyzja nr 1
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 85 ust. 1, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.01.2022 r. Inwestora: NRG Plus Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

orzekam

odmówić określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW oraz magazynów energii o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Złotów 1”, na działce nr ewid. 2/3 obręb Zalesie, gm. Złotów.

UZASADNIENIE

W dniu 12.01.2022 r. do Wójta Gminy Złotów wpłynął wniosek Inwestora NRG Plus Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz, reprezentowanego przez Adama Dogońskiego - Prezesa Zarządu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW oraz magazynów energii o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Złotów 1”, na działce nr ewid. 2/3 obręb Zalesie, gm. Złotów. Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia w czterech egzemplarzach, kopia mapy ewidencyjnej, załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Wniosek spełnił wymogi formalne. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do rozpoznania sprawy jest Wójt Gminy Złotów. Określono strony postępowania, którymi są wnioskodawca, właściciel działki, na której inwestycja będzie realizowana oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Za obszar ten przyjęto przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Liczba stron przekroczyła 10, przeprowadzono wymagane przez KPA postępowanie (zawiadomienie stron przez obwieszczenie z dnia 18.02.2022 r. – zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego), wskutek którego w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w sprawie.
Przedsięwzięcie wg danych zawartych w karcie informacyjnej będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW oraz magazynów energii o mocy do 20 MW wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Na całość zamierzenia składać się będą głównie: moduły fotowoltaiczne, magazyny energii, stacje transformatorowe, osprzęt elektryczny, stelaże, konstrukcje nośne, podziemne linie energetyczne, drogi techniczne, ogrodzenie.
Inwestycja o zakresie opisanym powyżej wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Realizacja wyżej wymienionego zamierzenia inwestycyjnego jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Wymóg ten nie dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla określonych ściśle przedsięwzięć wymienionych w powyższym artykule, w katalogu których nie znajdują się instalacje fotowoltaiczne. Zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest wyłączone z wymogu konieczności stwierdzenia zgodności jego lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W myśl art. art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) przeanalizowano zapisy obowiązującego planu miejscowego i stwierdza się, co następuje. Na teren działki nr ewid. 2/3 obręb Zalesie obwiązuje „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr XVII/138/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminnej przestrzeni rolniczo-leśnej wyłączonej z lokalizacji nowej zabudowy w Gminie Złotów”, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 160, poz. 2733 z dnia 23 września 2008 r., w którym działka nr 71/1 oznaczona jest jako RP2 - tereny użytkowania rolniczego i lasy.
Przepis art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) stanowi, że jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu - ich rozmieszczenie ustala się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Następnie zapisy dotyczące tego typu inwestycji przenosi się do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z kolei zgodnie z przepisem art. 4 cytowanej powyżej ustawy ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zaś w przypadku jego braku określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W sytuacji gdy ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zawierają określenia granic terenów pod budowę instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o mocy przekraczającej 100 kW, konieczne będzie uprzednie dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i analiza konieczności dokonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Eksploatację urządzenia wytwarzającego energię z odnawialnych źródeł energii należy zaliczyć do działalności produkcyjnej i jeżeli na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to lokalizacja instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW jest możliwa wyłącznie w miejscach wskazanych w tym planie. W analizowanym przypadku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje rolnicze wykorzystanie gruntów, na których planowane jest przedsięwzięcie, nie można zatem uznać, że zamierzenie jest zgodne z zapisami obowiązującego planu miejscowego.
Obwieszczeniem z dnia 18.02.2022 r. znak OŚ.6220.1.2022 zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty na tablicach ogłoszeń oraz poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy) strony zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań. W wyznaczonym terminie zawiadomione strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.
Wobec braku zgodności przedsięwzięcia z planem, organ obowiązany jest do wydania decyzji odmownej bez dalszego badania rzeczywistego wpływu planowanej działalności na środowisko, gdyż zgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w świetle art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest kryterium podstawowym oceny zamierzeń strony ubiegającej się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.


Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Złotów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:
1. NRG Plus Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz,
2. Pozostałe strony postepowania (zgodnie z art. 49 kpa – obwieszczenie),
3. a/a.E.P.C.


Dokonano zapłaty opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 205,00 zł (przelew z dnia 05.01.2022 r.).
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,
2. Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
3. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
4. Klauzula Informacyjna.
Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje się następujące informacje:
- w ramach postępowania administracyjnego wszczętego dnia 12.01.2022 r. w tutejszym Urzędzie Gminy przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia;
- Wójt Gminy Złotów pełni funkcję Administratora Danych Osobowych;
- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tutejszego Urzędu jest Katarzyna Grochowska i można się z Nią skontaktować w następujący sposób: iod@gminazlotow.pl, tel. 67 263 53 05, wew. 18;
- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;
- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.
Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.