1. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święta

Złotów, dnia 13.01.2021 r.

PZP.6721.1.2021

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego 
w obrębie ewidencyjnym Święta

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów uchwały Nr XXVII.210.2020z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święta wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje tereny określone na rysunku, stanowiących załączniki do ww. uchwały tj. działki nr 641/1 i 639 położone w obrębie ewidencyjnym Święta.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
do 15:00) oraz za pomocą stron internetowych urzędu: www.bip.gminazlotow.pl oraz www.gminazlotow.pl.

            Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 08.02.2021 r. na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów lub urzad@gminazlotow.pl lub EPUAP: /zlotow/skrytkaESP.

 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złotów.

  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanej dalej RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 04.05.2016 r. 119/1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów z siedzibą w Złotowie przy ul. Leśnej 7.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@gminazlotow.pl .
 3. Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  i wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).
 5. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodanie danych wynikają z ustaw odrębnych.
 6. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż ww. ustawa.
 7. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania,) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
 8. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Link do uchwały intencyjnej: UCHWAŁA Nr XXVII.210.2020 z 21.12.2020 r. MPZP Święta

opublikowano 13.01.2021 r.