OBWIESZCZENIE O WYDANYCH OPINIACH ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH w toku wydania decyzji środ. na budowę budynku produkcyjnego w m. Zalesie

Złotów, dnia 2019-11-29

OŚ.6220.6.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wydanych opiniach organów współdziałających

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz: Zakładu Produkcyjno-Usługowego Rafał Chamarczuk, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:
budowie budynku produkcyjnego w miejscowości Zalesie, przewidzianego do realizacji na terenie nieruch. o nr ewid. 13 obręb Zalesie zawiadamiam, że zostały wydane opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez:
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy – opinia z dnia 25.10.2019 r. znak BD.RZŚ.435.548.2019.KC.MM, że nie ma potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia z dnia 20.11.2019 r. znak WOO-IV.4220.12978.2019.DG.2, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – opinia z dnia 26.11.2019 r. znak ON.NS.454.42.2019, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.
W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 67-263-25-37) z aktami sprawy.
Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.
Z poważaniem

                                                                                                        WÓJT
                                                                                                         /-/
                                                                                                 inż. Piotr Lach

Obwieszczenie wywieszono w dniach 02.12.2019r.-16.12.2019r. w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Zalesie – tablica ogłoszeń,
3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).

 

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,
2. Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
3. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
4. Klauzula Informacyjna.
Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje się następujące informacje:
- w ramach postępowania administracyjnego wszczętego dnia 15.10.2019 r. w tutejszym Urzędzie Gminy przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia;
- Wójt Gminy Złotów pełni funkcję Administratora Danych Osobowych;
- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tutejszego Urzędu jest Katarzyna Grochowska i można się z Nią skontaktować w następujący sposób: iod@gminazlotow.pl, tel. 67 263 53 05, wew. 18;
- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;
- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.
Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.