OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ODMOWIE OKREŚLENIA ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego w m. Nowy Dwór

Złotów, dnia 2019-06-18

OŚ.6220.13.2018


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko


Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 14.06.2019 r. została wydana decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej możliwej obsady inwentarza 1920 sztuk (268,80 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 10/20, 10/21, obręb Nowy Dwór, gmina Złotów, powiat złotowski”.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów współdziałających, w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.
Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 19.06.2019 r. – 03.07.2019 r. w:
1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Nowy Dwór - tablica ogłoszeń,
3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).