OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA dla przedsięwzięcia budowa budynku inwentarskiego - tuczarni do chowu trzody chlewnej w m. Nowy Dwór

Złotów, dnia 2019-01-17

OŚ.6220.13.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego dnia 10.01.2019 r. na wniosek Renaty Beger przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej możliwej obsady inwentarza 1920 sztuk (268,80 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 10/20, 10/21, obręb Nowy Dwór, gmina Złotów, powiat złotowski”.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu w terminie

od 21.01.2019 r. do 19.02.2019 r. (włącznie).

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy prawo do składania uwag i wniosków przysługuje każdemu.

 

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy - właściwi do dokonania uzgodnienia oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie – właściwy do wydania opinii.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, tj. w szczególności z:

- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami,

- dostępnymi stanowiskami innych organów,

- raportem oddziaływania na środowisko,

można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 10, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od 700 do 1500. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (na adres e-mail zlotow@gminazlotow.pl). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpoznania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

                                                                                                                                                 WÓJT

                                                                                                                                    /…/ inż . Piotr Lach

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości dnia 21.01.2019 r. poprzez zamieszczenie w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Nowy Dwór (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).