INFORMACJA o uzyskanych stanowiskach organów współdziałających w toku wydania decyzji środowiskowej na budowę budynku inwentarskiego w m. Nowy Dwór

Złotów, dnia 2019-02-25


OŚ.6220.13.2018

 

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW


Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego na wniosek Renaty Beger, dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej
w ilości maksymalnej możliwej obsady inwentarza 1920 sztuk (268,80 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 10/20, 10/21, obręb Nowy Dwór, gmina Złotów, powiat złotowski”,

uzyskano stanowiska organów biorących udział w ocenie oddziaływania na środowisko, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie z dnia 14.02.2019 r. znak WOO-I.4221.16.2019.ES.1 uzgadniające realizację przedsięwzięcia), Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (postanowienie z dnia 20.02.2019 r. znak BD.RZŚ.436.3.2019.KS uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Złotowie (opinia sanitarna z dnia 04.02.2019 r. znak ON.ns.452.2.1.2019 opiniująca pozytywnie pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych realizację przedsięwzięcia).

W związku z powyższym zawiadamiam, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuję, że dane o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

Informację zamieszczono w dniach 28.02.2019 r.-14.03.2019 r. w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
2. Miejscowości Nowy Dwór (tablica ogłoszeń),
3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).