Zawiadomienie o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic

Złotów, dnia 2018-02-16

OŚ.6220.20.2015

 

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

o wpływie wniosku o zawieszeniu postępowania

 Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 98 § 1 i w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wpływie wniosku Inwestora PeatCo Sp. z o.o. o zawieszenie postępowania
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga), na terenie nieruchomości nr ewid. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów. Zawieszenie postępowania wnioskodawca argumentuje koniecznością złożenia obszernego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie analizy wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze w oparciu
o ponownie przeprowadzoną inwentaryzację fauny i flory.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości wniesienia sprzeciwu przez strony w sprawie o zawieszenie postępowania. W przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez żadną ze stron w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia postępowanie zostanie zawieszone.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  

Wywieszono w dniach 21.02.2018 r. – 07.03.2018 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Skic – tablica ogłoszeń,
  3. www.bip.gminazlotow.pl  – zakładka prowadzone postępowania.