OBWIESZCZENIE OWYDANYM POSTANOWIENIU o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna - Skic

Złotów, dnia 2018-08-28

OŚ.6220.7.2018                              

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYM POSTANOWIENIU

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz:

 

Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów

 

dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskopolegającego na:

przebudowie drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna – Skic na odcinku o długości 4000 m w gminie Złotów, powiat złotowski, woj. wielkopolskie, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 26 obręb Kleszczyna, nr ewid. 7 i 7/1 obręb Skic, gm. Złotów,

 

zawiadamiam, że zostało wydane dnia 28.08.2018 r. przez Wójta Gminy Złotów postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

 

                                                                                                                                                 WÓJT

                                                                                                                                           inż. Piotr Lach

 

 

  

Obwieszczenie wywieszono w dniach 30.08.2018 r.-13.09.2018 r. w :

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Kleszczyna (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).