Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w toku decyzji środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna - Skic

Złotów, dnia 2018-07-11

OŚ.6220.7.2018


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna – Skic na odcinku o długości 4000 m w gminie Złotów, powiat złotowski, województwo wielkopolskie, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 26 obręb Kleszczyna, nr ewid. 7 i 7/1 obręb Skic, gm. Złotów, zawiadamiam, że postanowienie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie mogło być wydane w terminie. Zawiadamiam również, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia nie mogła być załatwiona w terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność uzyskania wymaganych opinii organów współdziałających.
Wobec powyższego, informuję o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia do 11.09.2018 r. oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do 11.10.2018 r.
Na podstawie art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Złotów jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. lub jeżeli postepowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie zawiera uzasadnienie (art. 37 § 2 k.p.a.).


WÓJT
inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach ……………………………………………………… w :
1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
2. Miejscowości Kleszczyna (tablica ogłoszeń),
3. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).