OBWIESZCZENIE DO STRON POSTĘPOWANIA O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ na przebudowę drogi powiatowej Kleszczyna Skic

OŚ.6220.7.2018

Złotów, dnia 2018-09-20


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o decyzji kończącej postępowanie

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie zawiadamiam strony postępowania, że dnia 20.09.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„przebudowie drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna – Skic na odcinku o długości 4000 m w gminie Złotów, powiat złotowski, województwo wielkopolskie”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 26 obręb Kleszczyna, nr ewid. 7 i 7/1 obręb Skic, gm. Złotów.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.
W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl. W myśl art. 49 K.p.a. obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

  


Obwieszczenie zamieszczono w dniach 24.09.2018 r. – 08.10.2018 r. w:
1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Kleszczyna - tablica ogłoszeń,
3. Miejscowości Skic - tablica ogłoszeń,
4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).