OGŁOSZENIE Wójta Gminy Złotów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit Klukowo i Pieczynek

25.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i Pieczynek

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm.) i uchwały Nr X.107.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i Pieczynek oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów
w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i  Pieczynek
wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach

od 02.02.2017 r. do 03.03.2017 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, od poniedziałki do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 03.03.2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach 10:00 –12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi. Za uwagę wniesioną na piśmie uważa się również uwagę wniesioną w sposób określony w art. 18
ust. 3 ww. ustawy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do planu, prognozy
i ww. postępowania.
Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być również wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2017 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

 

Wójt Gminy Złotów

        Piotr Lach

opublikowano 25.102.2017 r.