OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie grobli ze stałym piętrzeniem w miejscowości Grudna i Kamień

Złotów, dnia 2017-11-23

 

OŚ.6220.6.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 23.11.2017 r. została wydana na rzecz:

Nadleśnictwa Lipka, Mały Buczek 38, 77-420 Lipka

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie grobli ze stałym piętrzeniem” na terenie działek
nr ewid. 8153, 8154, 8146, 8145, obręb Grudna i działek nr ewid. 4/1, 5 i 355 obręb Kamień, gmina Złotów.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

                                                                              

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 27.11.2017 r. – 11.12.2017 r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Kamień - tablica ogłoszeń,
  3. Miejscowości Grudna - tablica ogłoszeń,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).