INFORMACJA O WPŁYWIE UZUPEŁNIENIA DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w miejscowosci Skic

Złotów, dnia 2017-03-03

OŚ.6220.20.2015

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wpływie uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i podjęciu zawieszonego postępowania

 

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w związku z wpływem aneksu do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, podjęto zawieszone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ipismem z dn. 03.03.2017 r. Wójt Gminy Złotów wystąpił do organu biorącego udział w ocenie oddziaływania na środowisko, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga),

na terenie nieruchomości nr ewid. 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów,

wszczętego na wniosek:

„PEATCO” Sp. z o.o., Kamień 29, 77-400 Złotów,

działającej przez pełnomocnika

Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce

 

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.                 

 

                                                                                                                                                                                                     WÓJT

                                                                                                                                                                                                      /…/

                                                                                                                                                                                                inż. Piotr Lach

 

 

Informację wywieszono w dniach 08.03.2017 r.-22.03.2017 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).