OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów uchwały Nr X.108.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje tereny określone na rysunkach, stanowiących załączniki do ww. uchwały.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach pracy urzędu.

 

            Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego można składać w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do dnia 20.05.2016 r. na adres:

 

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, lub zlotow@gminazlotow.pl

 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Złotów

 

/-/ Piotr Lach