OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko dla przesięwzięcia polegającego na posadowieniu czterech elektrowni w

Złotów, dnia 2016-07-04

 

OŚ.6220.25.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 04.07.2016 r. została wydana

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„posadowieniu czterech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 108/3, 109, 694/1, 901 obręb Święta o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektorem Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

                                                                              

 

 

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 04.07.2016 r. – 18.07.2016 r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Święta - tablica ogłoszeń,,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).